จิตเป็นอิสระโดยพระกรรมฐาน (ตอนที่ ๑)

ส่งศรี  รุ่งถาวรวงศ์

ที่มา : หนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ พระธรรมสิงหบุราจารย์ เล่มที่ ๒๕ หน้า ๑๑๙ – ๑๒๖

————————————————————————————————

ข้าพเจ้าชื่อ ส่งศรี รุ่งถาวรวงศ์ อายุ ๔๓ ปี เมื่อเป็นเด็กชอบอ่านหนังสือธรรมะและฟังเทศน์มาก ได้มีโอกาสมาฟังหลวงพ่อเทศน์ทุกเดือน

หลวงพ่อสอนกรรมฐานง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ว่า

๑. ให้มีสติปักไปในฐานกาย กายจะหันซ้ายแลขวา จะคู้แขนเหยียดขา ให้มีสติกำหนดไว้

๒. ให้มีสติปักในฐานเวทนา จะสุขทุกข์หรือเฉย ๆ ทางกายและใจ ให้มีสติกำหนดไว้

๓. ให้มีสติปักในฐานจิต จิตเกิดทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ให้มีสติกำหนดไว้

๔. ให้มีสติปักในฐานธรรม กุศล อกุศล อะไรเกิด ให้มีสติกำหนดไว้ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าขาดสติกำหนด  ชอบเกิดขึ้นเป็นโลภะ ตายขณะนั้นไปเป็นเปรตและอสุรกาย ไม่ชอบเป็นโทสะ ตายขณะนั้นไปลงนรก ขาดสติกำหนดเป็นโมหะ ตายขณะนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉาน

ต้องไม่ลืมว่าเวทนาเป็นครูใหญ่ ครูไม่มาสอนจะรู้ได้อย่างไร

การทำความดีต้องฝืนใจ ฝืนใจไม่ได้ก็เอาดีไม่ได้

ให้ทำด้วยความศรัทธา ความเคารพ ตั้งใจ มีวิริยะสม่ำเสมอ

ทำช้า ๆ เหมือนคนจะตาย

ให้มีสัจจะ

เดิน-นั่ง ให้เท่ากัน เดินก่อนนั่งเสมอ

ให้มีรูป-นาม ขันธ์ ๕ เป็นอารมณ์ตลอดชีวิต

……โปรดติดตามตอนที่ ๒