มะตูมแข็งนอก มะกอกแข็งใน (ตอนที่ ๔) : จบ

ตอนจบ….

วามสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ผมและครอบครัวดีใจ ภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อส่วนรวม ประเทศชาติ และผมเชื่อมั่นว่าอานิสงส์ของกรรมดี และการปฏิบัติธรรมของตนเอง ตลอดจนแรงกตัญญูของผมต่อบุพการี เตี่ย แม่ ครอบครัว ครูบาอาจารย์ และเพื่อนร่วมงานทุกคน มีส่วนร่วม ด้วยแรงรักเมตตาและศรัทธาที่มีต่อกัน ความคิดร่วมมือร่วมทำร่วมแก้ปัญหาให้สำเร็จได้ด้วยดี ตามคำสอนของหลวงพ่อ ซึ่งได้บอกเสมอว่า “กรรมกำหนดกฎแห่งกรรม” หรือ “ผลงานของชีวิตคือกฎแห่งกรรม” ขอให้อานิสงส์คุณความดีได้แผ่ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ผมพูดได้เต็มปากว่าคำสอนของหลวงพ่อเป็นอมตะชั่วนิรันดร์ และความสำเร็จของการตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งที่ ๑๙ ครั้งนี้ ก็คือผลงานของชีวิต ที่ผมและครอบครัว ตลอดจนท่านอธิการบดี ศ.(พิเศษ) ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เพื่อนผม ดีและภาคภูมิใจมากที่สุดในชีวิต เพราะยึดหลักในการทำงานตามที่หลวงพ่อสอน

๑. ทำด้วยศรัทธา ทำด้วยความตั้งใจ จะเป็นคติโลก คติธรรมก็ใช้ได้

๒. ทำด้วยความเคารพ เคารพตัวเองและผู้อื่น (พูดแล้วต้องทำ ยากดีมีจนอย่าให้เสียสัจจะ เคารพสถานที่ เคารพกฎหมาย เคารพประเพณีของเขาด้วย

๓. ทำด้วยจิตสงบและด้วยความถูกต้อง

๔. ต้องเป็นคนที่มีความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจและเสียสละ

๕. พึงระลึกไว้เสมอว่า “เหนือฟ้าย่อมมีกฎแห่งกรรม” คนที่เชื่อเรื่องกรรมย่อมสามารถอดทน ยอมรับความทุกข์ โดยไม่ตีโพยตีพาย ดั่งหัวข้อเรื่องนี้ที่ว่า “มะตูมแข็งนอก มะกอกแข็งใน”

หลวงพ่อยังกล่าวถึงคนที่เจริญด้วยกรรมฐาน ว่ามีลักษณะเด่น ๑๒ ประการ

๑. มีความรู้พื้นฐานดี

๒. ชอบคบหากัลยาณมิตร

๓. มีสมาธิดี

๔. เป็นนักสังเกตที่ละเอียดอ่อนมาก

๕. มีมโนภาพที่แจ่มชัด

๖. มีความจำแม่น

๗. ชอบหาความเจริญและเหตุผล

๘. กล้าคิด กล้าทำในสิ่งที่ดี

๙. มีไหวพริบดี

๑๐. หนักแน่นและอดทน

๑๑. ยอมรับผิดเมื่อเห็นว่าตนผิด

๑๒. กล้าโต้แย้ง เมื่อเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ถูกต้อง

ในฐานะลูกศิษย์หลวงพ่อจรัญคนหนึ่ง ผมจึงขอเชิญชวนผู้มีบุญวาสนาทุกระดับสร้างโอกาส หาโอากาสให้ตัวเอง ด้วยการเจริญกรรมฐาน ที่สำนัก/วัดแห่งใดก็ได้ ท่านจะได้สิ่งที่ดีเป็นมงคลชีวิต ได้ทั้งความคิด ได้ทั้งสติปัญญา แก้ปัญหาชีวิตของท่านได้สำเร็จสมความมุ่งมั่นตามปรารถนาทุกประการ

เนื่องในวาระครบรอบวันเกิดที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ หลวงพ่อจะมีอายุครบ ๘๓ ปี ผมนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร พร้อมด้วยคุณสิริเนตร เทียนถาวร ภรรยา และบุตรทั้ง ๓ คน : ร้อยโทนายแพทย์ทนงสรรค์ นายแพทย์ทนงเกียรติ และสถาปนิก น.ส.ธีรเนตร เทียนถาวร ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงในสากลโลก ได้อำนวยพรให้พระคุณเจ้า “พระธรรมสิงหบุราจารย์” (หลวงพ่อจรัญ) มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร เป็นที่พึ่งทางจิตใจด้วยธรรมโอสถ มีอายุยั่งยืนนาน และผมขอปวารณาตัวว่าจะขอดูแลสุขภาพของหลวงพ่อตลอดไป

นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

******** จบเรื่อง ******