รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๔ )

พระอนาคต วัดอัมพวัน ร่วมทำบุญซื้อที่ดิน ๑๐๑๐๐ บาท

นาง นันทนา เนืองไผ่และญาติ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ อัมราณี สุภาภาและครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ มาลินี บุญจันทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ สมใจ – คุณสุวรีย์ บุญสิริ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒,๐๐๐ บาท

คุณ ณรงศ เพ็ญศรี และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๒๐๐ บาท

คุณ ชุติมันต์ ห้วงสมบูลย์เลิศ ร่วมทำบุญซื้อที่ดิน ๑,๑๒๕ บาท

นางสาว เมตตา กัลยามลและครอบครัว ร่วมทำบุญซื่อที่ดิน ๕๐๐ บาท

คุณ น้ำทิพย์ หล้าสวัวดิ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๐๐๐ บาท

นางสาว ฐิตารีย์ แพนเดชและครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า 500 บาท

คุณ กุลนารี ถักดีวงค์ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๖๒๕ บาท

คุณ พิมพ์พิชฏา สิริวันต์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑๐๐ บาท

คุณ อภิญญา นวสมี และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒๐๐ บาท

คุณ จตุรพิธพร ณ ตะกั่วทุ่ง และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑๐๐ บาท

คุณ ปวงชน สังวรณ์ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑๐๐ บาท

คุณ อัครวัตน์ สุวรรณวารี และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒๐๐ บาท

คุณ ชธรัฎฐ์ จงพิพัฒนศิริ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๓๗๕ บาท

คุณ นันทวัน สัมพันธรัตน์ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑๐๐ บาท

คุณ กัญญ์ชิสา ปราบภัย และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ ฐิติรัตน์ ศิริวานนท์ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๗๐๐ บาท

คุณ ยุทยา บุศยศิริ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ อังคณา แซ่ลู่ และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ สุกัญญา สวนอักษร และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๔,๗๐๐ บาท