รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒ )

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒ )

ถวายวัดตาลเอนทอดผ้าป่า

ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (จำนวน ๒๐ ไร่ ๔๐ ตารางวา)

เจ้าของเสนอขาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน

นางสาวพาสุนี สีหานาม พร้อมครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณรภัทรนันท์ หล่อทองล้อม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณ บัณทิตา ขันทองคำ และ เด็กหญิงภูษณิศา จันทะโบราณ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

 

นางสาววิรากานต์ บุตรธรรม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวดวงกมล แพงไธสง

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายธนากร เจริญสุข

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวพรรณนิภา อาสานอก

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณธนาวัฒน์ พงษ์จีน และคุณศิริญญาตี สวรรค์งาม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณอินทิรา คุณลัดดาวัลย์ ดีนิยม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณ นิดหน่อย ประภัสสร

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวสิริรัตน์ พองพรหม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวสุภาภรณ์ งามกลาง

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณทิวา สารินันท์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณ ฉัตรฤทัย กลิ่นประทุม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณ ปิยาลักษณ์ ภูยี่หวา

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวพรพิศ เลื่อนชัยภูมิ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวนภาพร จันทะศรี

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กหญิงฐิติวรรณ จีนวงษ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณวิภาวรรณ ออทะขันธ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นายสัญชัย ไปวันเสาร์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณขวัญ บุญด้วง

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวสมรส แก้วมงคล

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายธาราดล ควรกาญจน์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณจันทนา สังวุฒโต

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวพานทอง เคนคุณ พร้อมครอบครัว และนายสรศักดิ์ เกตุบางลาย

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณพยอม มะณี

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวสุดารัตน์ อิงเอณุ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณพรพิศ บุญมา

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณนฤมล อาษาขันธ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวจารุวรรณ โพธิบุตร

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณกันยารัตน์ นันตสิน

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายธชัญชัย เด็กหญิงธดารัชาน์ ต่ายพักดิ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวอนงค์นุช ชองวงค์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวพุทธรักษา สานธรรม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวลไดวน สันทาจุนัย

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายกณณธนโชติ หมีเทศ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กหญิงกัญญาภัคฐิติ หมีเทศ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางพรวดี พัฒภู่

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายณัฐวุฒิ กลิ่นนวล

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณมรุรา ดีแจ้ง และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นาง นภาพร รุนลา

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวสายทอง นาสถิตย์ และนายเชนย์ บัวศรี

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นายคำมวล นางคำจันทร์ บัวศรีและครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กหญิงณรัญญา งาระเทพ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายภูริภัทร ดาบจันทร์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาววิภา บัวหิรัญภัทรธิดา วริวงษ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณวัลลภ ภูเขม้า

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสุกัญญา นิลกรณ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวประนอม ทรงสุภาพ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายภาณุวัฒน์ วงบุดดี

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

เด็กชายชรมินทร์ มะณีวรรณ์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวนิลาวรรณ เตชะบุรมย์

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

 

นางสาวจิตณา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นางสุธาสินี สมบูรณ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นางสาวลัดดววัถย์ หาญพันธ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นางสาวดวงตา ผิวผ่อง

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

คุณสมพร เนตรดี

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

คุณปุณยวีร จริตงาม และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

คุณวัลลถ ตุ้มเงิน

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นางสาวศศิมา แสงเทศ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นางประการ ทองขาว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นายธนพงษ์ แหวนองส์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๔๐ บาท

นายสุรชัย นางรัชนี่ นางสาวมาริษา สุขพืชน์

นายภูวดล ช้างงาเนียม

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

นางสาวสุภา พานุสิทธิ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

นางสาวสุวรรณี ท้าวเทพ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

คุณพันธ์วิรา คุณคันสนีย์ กลางนา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

คุณสำเริง กิตติวงพรศ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

พ่อจันทร์ สีบุญเรือง

เด็กชายภาดิน พวงพันธ์

แม่แอ๊ด ธรรมเรือง

นายวัลย์ลภ พวงพันธ์

นางสาวสังเวช ศรีบุญเรือง

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

นางสาวพรรณทิพา อกิวงศ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๕๐ บาท

คุณพรวิภา ป้องขัน

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๖๕ บาท

 

ครอบรัวครูประเสริฐ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

ครอบครัวธีระปัญญา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณวีรศักดิ์ วรรณนิภาและคุณวิจิตรา กิตติวาณิชยกุล

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสมภาร คำแสงกิสโป

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณเสริมศรี สะอาดศรี

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณเตือนใจ ศรสิทธิ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณแม่กานจันทร์ พูเชื้อ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาววันเพ็ญ พูเชื้อ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวสุคนทิพย์ ดารา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวจุฑามาศ นาควัชระ และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวณณีนุช เลิศสกุลพันธ์ และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวดรุณวรรณ กองม่วง และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณสุฉันทนากรณ์ บัวสอบ และคุณภัทรพล จันทาลุน

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวเปมิทา ยี่ทอง และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวสุภา ราชโยธา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวพัลลภา ผิวจันทา และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวฐิตาภรณ์ กันทนา

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวสิริยากร สุริเย

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางธนพร สุริเย

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณอุดมศรี พันธ์ชอนันต์ และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางวราพร วัฒนพาปช

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณอธิการ สารทเวณ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวธนิชพร บุบผาสกุลทิพย์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณดวงจันทร์ ชิอุโถ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

กระถิน ยอดรัก และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณอัจฉชรา กตาธิการวงศ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณชิน คุณสิริวรรณ คุณ กมลวรรณ วรรคฐิญ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

ร้อยตรีศรณรงศ์ สมุทรกลิน และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางพัชรินทร์ คงอยู่

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางพิมพ์นิภา เกิดผล

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นายภานุพงศ์ แกวิชาติ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณอภิชาติ มิยมณี

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวบุปผา วรรณธนานนท์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณรุจี อมาตย์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวยุวดี สุขสุเสียว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณศุภานัน ทรัพร์ประดิษ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณพรทิพย์ สุวรรณพุ่ม และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณกรณชต์ พุ่มพวง

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

ครอบครัวทองสุขนอก และครอบครัวกิจศักดิ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณหญิง พิมพ์นารา กล้ากสิกิจ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางวารี ภู่รัตน์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวงามนิตย์ เค้าทอง

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณนารี บูรณะเรศน์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวนงค์นิต ญาติปลื้ม

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณพนิท อัศอพิชยนต์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวณัฐฐาวีรนุภู จันทร์แจ่ม

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางลำศวน จันทร์แจ่ม

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณมงคล เหิกขุนทด

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณนลินรัตน์ ถาวรวัตร์ และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณประทุม คุณสุพล วงศ์สืบสันตต์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณเอกรัต ภูมิพศ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสิริมา ศิริกจคังมีน

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณณัฐมการ รุ่มนิภาพร

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นายเลา นางอนงศ นางสาวอัญชลี วิชุมา และครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวธัณย์จิรา ศิริวรรณานนท์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นายพลีเดช พึ่งสวัสดิ์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณวรนุช กุณฑลสุรกานต์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นางพรพรหม เด่นรัศมีเทพ

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

คุณนฤมล กุณฑลสุรการต์

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๐๐ บาท

นายรักธรรม จันทกุล

ร่วมบริจาคซื้อที่ดิน ๑๔๐ บาท

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****