รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๕ )

นายภควุฒิ กองบุญมา เด็กชายกันตพัฒน์ กองบุญมา นางสาวสุวิมล คำแสน ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

คุณจันจิรา – คุณจิราวัตร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

หลวงตานวย ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณรัตนา มลีรัตน์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณสำรอง ยิ่งเชิดสุข ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท

คุณประทีป วทัญณู ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท

คุณอิม และคุณออย ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท

นางศิวภรณ์ วรุรณา และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท

นางสาวสมหญิง ดีเสมอ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นายทิ้ง โชคชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางสาวพรทิพย์ โชคชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางสำรวน โชคชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางสาวอัจฉรา ปรีชา ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางสาวอุไร ทองหอม ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณเบญญา กันสุข ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณกัญจิรา จันคุณยง ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณสไบทอง เด็กหญิงธัญรัตน์ ศรีแก้ว ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณถาวร พลหาร และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นาย นที ทองดอนหอย ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณทนโชค ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นายอรุณ ทองดอนหอย และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณแม่สมคิด ทองดอนหอย ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางรุจาภา ธนผลภินทิลา ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางสาวธนชาดา ธนผลภินทิลา ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณสรัญญา สำราญดี และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คณะกลุ่ม SCB ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณศิริโชติ พิพัฒกุล ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณอนุชาติ โยธาทิพย์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณนงนุช พวงมาลา ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณอาทิตยา กลิ่นกุหลาบ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณวราพร กองอังกาบ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

ส.ท.สราวิน เชื้อเกตุ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณรชต คุณชญาดา ตรีรัสสพานิช ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางทิพยวรรณ รักษาวงค์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางวันทนา ธรรมนิยม ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

คุณปันทา คุณกันยา ต้นนิรัตน์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

กนกจันทร์ ชูชัยทอง ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

ครอบครัว แก้วงาม ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นางอำไพ พร้อมลูกหลาน กันธิยะ ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

นาย ศุภไท ครุฑกิตติ และนางสาวเกศสุดา เฟื่องนภาสุข พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 120 บาท

คุณมนัส ผญบ มัชรินทร์ ครอบครัวจันทร์สว่าง ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณณรงค์ เพ็ญศรีและลูก นาคเจริญ ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

นางบังอร เทียนเงิน ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณเกรียงศักดิ์ ปามเจริญกิจ ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณชาราฎา อิมราพร ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

ครอบครัว นิธิไพศาลกุล ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณนาระ เอื้อทวีกุล ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

นางสาว สิริวรรณ ศิริพร และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

นายเมธี คุ้มภัย ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

นางสาวพัฒนฉัตร สิงห์แก้ว ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณข่าง ธนชาดวรรธน์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๓๐๐ บาท

นาง ละมัย และครอบครัว สีภักดี และนางสาวฐานิต สีคำดี ร่วมบริจาคซื้อดิน 300 บาท

คุณแสงนภา และผู้ร่วมบุญ ร่วมบริจาคซื้อดิน 200 บาท

คุณสมใจ ตั้งสุทธิมงคล ร่วมบริจาคซื้อดิน 400 บาท

คุณอัมสาณี สุภาภา และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

คุณมาลินี บุญจันทร์ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

คุณนกเอี้ยง วัดนอม ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

นางพิมพ์พรรณ ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

คุณประภาพร สืบจากสิงห์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

นางสมศรี คงเพิ่มพูล ร่วมบริจาคซื้อดิน 500 บาท

นางสาว ฐิตารีย์ พนเดช ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

พระธนเศรษฐ อมรธมฺโม ช่วงโชติกุล ร่วมบริจาคซื้อดิน 600 บาท

คุณ ธีระพงษ์ หนุนครบุรี – คุณ เยาวลักษณ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๗๐๐ บาท

คุณภควุฒ กองบุญมา คุณสุวิมล คำแสน เด็กชายกันตพัฒน์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๐๐๐ บาท

คุณ สุรัตน์ดา ประเสริฐพรรณีโชค ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๐๐๐ บาท

คุณ อารยา ติตะปัน และครอบครัว ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๐๐๐ บาท

คุณ น้ำทิพย์ หล้าสวัวดิ์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑,๐๐๐ บาท

คุณ กฤตชญา กุลกิจรัณย์ (น้ำทิพย์) ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒,๓๐๐ บาท

คุณ วันวิสา ปานสด และครอบครัวญาติธรรม ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒,๕๔๐ บาท

คุณอภิสิทธิ์ ชัชวาลานนท์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕,๐๐๐ บาท

แม่ชีอรอุมา ชัชวาลานนท์ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕,๐๐๐ บาท

คุณรุ่งฤดี วีระถาวร ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๑๐,๐๐๐ บาท

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****