รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๖)

นางสาวอัจจิมา มณีสุวรรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นายธนกร อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

เด็กหญิงณัฐชา อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

คุณสิริพร จันทร์นาค ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นางบำรุง พวงทอง และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐ บาท

คุณประนอม จีนเพ็ชร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐ บาท

นางสาวทัศนีย์ สมสนุก ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐ บาท

คุณพงศกร ขันธกรขวีย์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๕ บาท

คุณรุ่งรัส ไชยนาบ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐ บาท

นางสาววาริณี ฤทธิเดช ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐ บาท

คุณจิรา ทองบุญเจริญ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐ บาท

นางสาวปัทมนันท์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐ บาท

นายนุโรม บุญมารักษ์ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐ บาท

นางสาวกานดา พรมบุปผา และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๖๐ บาท

นางสาวสายชล ลีลาศ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๖๐ บาท

คุณรัตนาภรณ์ คะสุดใจ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวการเกษ ชิดภักดี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นายธนโชติ นางสาวนาฎยา พุทธยศ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณนิรมล เทียมแก้ว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวศุภากร ทองเชื้อ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นางสาวศศิธร คงสุนทรเจริญ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

ครอบครัวสระรักษ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

เด็กหญิงปิยธิดา พูนพัฒนปรีชา ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางรัศมี ใจอุ่น ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางสาววีรภัทร จินตะใจ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณณัฐพงษ์ – นิรดา ครอบครัวผดุงเพียร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางทิพย์วรรณ เสวิคาบ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณอชิรนุช – ธงชัย – เด็กชายณัฐนันท์ – เด็กชายชยพล อินทร์วารี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คอรบครัวสุขสมบูรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณทวี เอี่ยมจิตต์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณบุญเรือน องอาจ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณดำ – คุณนิต ไชยรักย์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางสาววลีรัตน์ ทรัพย์มูล ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณทองอยู่ ลำกะ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นายบุญธง – นางทองหล่อ ประทมทิพย์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณกีรติ อุทากรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณรัชชู โวหาร และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณพูนสมบัติ แก้วสนธิ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณสมบูรณ์ แก้วสนธิ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

เด็กชายอธิคุณ สุขวาศรี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณยายฉิม พึ่งทอง ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณสวง จำปาศรี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

คุณจุฑามาศ-คุณเรืองชัย คุณปภาวรินทร์ สุทธิจันทร์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นายสุชีพ จรัสจรุงเกียรติ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางสาวธภัทร รัตนวรรณชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นายสุรพล สุทธิอาจ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นางตวงทิพย์ หอมสุด ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

นายคีย์ตะวัน กลึงผล ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๐๐ บาท

แอน – ผา – ปุ้ย – หนูดี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๒๐ บาท

คุณนวลอนงค์ แช่มช้อย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑๕๐ บาท

คุณโสภส สายวรรณ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นางสาวจิราพร บุญชาติ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

คุณภัทราวรรณ เฮงสมบูรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

คุณศิรินทร์ทิพย์ และไสว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

เด็กชายพีราภัสร์-เด็กหญิงณัทณฉัจน์ ขมมนต์เจริญ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

คุณตี๋ ทรัพย์สิน และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

คุณสุกาญจนา เยสิน ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นายกิตติศักดิ์ – นางสุกานดา ปานรักษา และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นางทองใบ ใจมั่น ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นายณภพ รัตนวรรณชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐๐ บาท

นายสุรพล เฉลยวาเรศ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๔๐ บาท

คุณเทียม คุณปราโมท พึ่งทอง ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๔๐ บาท

นางสาวสินีนาฏ อยู่สูง ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๘๐ บาท

คุณอารีรัตน์ สุขมะโน ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๐๐ บาท

คุณอรวรรณ ไชยศักดิ์ภากาศ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๐๐ บาท

นายพยับ เอี่ยมศรีเพ็ง – คุณกรกพร ปานรักษา ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๐๐ บาท

นางสาวสิภาลักษณ์ ปิยรัฐกุลนันท์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๐๐ บาท

นางสาวสุปาณี สุวรรณเครือ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๗๕ บาท

คุณศิรวดี มณีชื่น และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๗๕ บาท

คุณเชื่อม ลินทนาดา ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐๐ บาท

นายชูเกียรติ น้อยภู่ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐๐ บาท

พ.ต.อ.โอภาส ทั่งทอง ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐๐ บาท

นางสาวพรประภา-นายนคร-นางสุภา ศิลปะประสม ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐๐ บาท

อุทิศให้คุณพ่อบาน ดนตรี ร่วมบริจาคซื้อดิน ๕๐๐ บาท

คุณวีระนาถ วีระไวทยะ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

พ.ท.พีรศักดิ์-นางปิยรัตน์ อุตสานนท์ พร้อมครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

พ.ต.อ.โอภาส-ทพญ สุนันทา-เด็กหญิงปารประภัสร์ ทั่งทอง ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

นายสมศักดิ์-นางอรธนาภา รัตนรุ่งกิจ และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

แม่บุญคล้อง-พ่อจรูญ-นางสาวฉันทะ-นางสาวเพ็ญพร-นางสาวฟุ้ง-นายวิริยะ พุทธสุภะ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

นางพิมพ์นิภา-นายวีระเกียรติ์-นางสาวปัณณ์ณพันธ์ รัตนวรรณชัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

แม่ค้าตลาดสวนจตุจักร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

พนักงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข้าราชการและพนักงาน นางเบญญาภา พรมมา ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๓๐๙ บาท

พระกิตติพจน์ ครอบครัววีระเตชะ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๓๐,๐๐๐ บาท

———————————————–

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****