ขอเชิญชวนท่านสาธุชน พุทธบริษัททุกท่านร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา

***วัดตาลเอน ขอเชิญชวนท่านสาธุชน พุทธบริษัททุกท่าน***
ร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาซึ่งจะมีขบวนอัญเชิญไปรอบ เมืองพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ ๒๖,๒๗,๒๘ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (เสันทางดูตามแผนที่)