อาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ถวายพระคุณเจ้าไม่ได้

เนื่องมาด้วยจากพระบัญญัติหรือข้อห้ามตามพระวินัยสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ประพฤติและปฏิบัติตาม พระองค์ทรงห้ามเนื้อไม่ให้พระภิกษุฉันอยู่ ๑๐ อย่าง ดังนี้

๑. เนื้อมนุษย์

๒. เนื้อช้าง

๓. เนื้อม้า

๔. เนื้อสุนัข

๕. เนื้องู

๖. เนื้อราชสีห์ (สิงโต)

๗. เนื้อเสือโคร่ง

๘. เนื้อเสือเหลือง

๙. เนื้อหมี

๑๐. เนื้อเสือดาว

ภิกษุฉันเนื้อมนุษย์ท่านปรับอาบัติ (โทษทัณฑ์) ถุลลัจจัย ฉันเนื้อนอกนั้นปรับอาบัติทุกกฏ และเลือดของสัตว์ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ท่านก็ห้ามฉัน แม้เนื้อที่ท่านอนุญาตให้ภิกษุฉันได้ ถ้ายังดิบอยู่ก็ห้ามไม่ให้ฉันเช่นกัน

อีกอย่างหนึ่ง พระองค์ทรงห้ามพระภิกษุฉันเนื้อที่เป็น อุทิสสมังสะ  คือเนื้อที่เขาเจาะจงฆ่ามาทำถวาย แต่ฉันโดยไม่รู้ว่าเขาฆ่ามา ก็ไม่ต้องอาบัติ

ส่วนเนื้อที่เป็น ปวัตตมังสะ คือ เนื้อที่เขาฆ่าเพื่อทำอาหารทั่วไป ท่านอนุญาตให้ฉันได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความบริสุทธิ์ ๓ ประการ คือ

๑. ไม่ได้เห็นเขาฆ่า

๒. ไม่ได้ยินว่าเขาฆ่า

๓. ไม่มีความสงสัยว่าเขาฆ่า เพื่อทำอาหารถวายเจาะจงตนเองหรือไม่