รายนามเจ้าภาพทอดกฐิน กองละ ๒,๐๐๐ บาท (Update!!! -0276)

..ขอเชิญร่วมอนุโมทนาสาธุ.. การอนุโมทนาสาธุเป็นการสร้างบุญอย่างหนึ่ง เรียกเป็นบาลีว่า “ปัตตานุโมทนามัย”แปลว่าบุญเกิดจากการอนุโมทนา และยังเป็นการละความเห็นแก่ตัวได้อีกทางหนึ่ง


 • 0001 พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ.
 • 0002 นางวรนุช ตั้งใจพิทักษ์
 • 0003 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร
 • 0004 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร

 • 0005 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร
 • 0006 แม่ชีสุขวะสา สุวรรณเพชร
 • 0007 คุณชิดาวัลย์ พงศ์ธนพิพิธ
 • 0008 คุณชิดาวัลย์ พงศ์ธนพิพิธ
 • 0009 คุณชิดาวัลย์ พงศ์ธนพิพิธ
 • 0010 คุณชิดาวัลย์ พงศ์ธนพิพิธ
 • 0011 คุณแม่เกษม แก่นรอด
 • 0012 คุณชวัลญาณ ธนบูรณบพิธ
 • 0013 แม่ชีสุวิมล โพธิ์เมือง
 • 0014 แม่ชีอรวรรณ ทองอยู่
 • 0015 คุณอรทัย จรัสบุญเสรี
 • 0016 คุณเตือนใจ ศรีสมเพชร
 • 0017 คุณอ้อยใจ คานซื่อ
 • 0018 คุณสมชาติ แสงสว่าง
 • 0019 นายกิตติพงษ์ ศรีทองพิมพ์
 • 0020 นายวิจักขณ์ สัมมาชีววัฒน์
 • 0021 พ.ต.ไสว ยิ้มมงคล
 • 0022 น.ส.อุษณี ทองสะอาด
 • 0023 น.ส.สิภาลักษณ์ ปิยรัฐกุลนันท์
 • 0024 นายมาโนช – นางขวัญยืน เกียรติขจรรัตน์
 • 0025 นายชอบ – นางสมควร หล้าสวัสดิ์
 • 0026 พระปัณณวิชญ์ ปญฺญาธโร
 • 0027 คุณภัทร์ธีนันท์ บุญกระสินธุ์
 • 0028 คุณนีราวรรณ วีรถาวร
 • 0029 คุณรุ่งฤดี วีรถาวร
 • 0030 นางพร อาระสา
 • 0031 นายบาน อาระสา
 • 0032 พระลิน กตคุโณ
 • 0033 พระลิน กตคุโณ
 • 0034 นางภาณี ทับทิมศรี
 • 0035 นายบรรเจิด จันทร์เชื้อ
 • 0036 พระสุรินทร์ กลฺยาณธมฺโม
 • 0037 แม่ชีอรอุมา ชัชวาลานนท์
 • 0038 นายรณกฤต ชาติวุฒิขจร
 • 0039 นางกระจ่างศรี – นางสาววิบูลย์สุข และครอบครัว ร่มจำปา
 • 0040 www.บ้านหยกสวย.com
 • 0041 คุณเกื้อการย์กุล สิงห์บูลย์
 • 0042 คุณยุวรี ผึ้งแย้ม
 • 0043 คุณลฎาภา พรหมรักษา
 • 0044 คุณสุฑารัตน์ อำภาไพ
 • 0045 คุณจุฑารัตน์ นิลประดับแก้ว
 • 0046 คุณพวงทิพย์ นิลประดับแก้ว
 • 0047 คุณยุระตรี กลิ่นศรีสุข
 • 0048 คุณจิรนันท์ โพธิ์ทอง
 • 0049 คุณสุนทรี กลิ่นจันทร์หอม
 • 0050 คุณณัฐวรรณ นามสนธิกร
 • 0051 คุณอธิศกิตต์ – คุณพันธุ์ทิพย์ เจริญทรัพย์
 • 0052 คุณณัฐพัธร์ เจริญทรัพย์
 • 0053 พ.ต.หญิง อัญชลี เพ็ชรวงษ์
 • 0054 คุณสมคิด แก้วเขียน
 • 0055 คุณธนิดา บุญพระสงฆ์
 • 0056 คุณกันยกร มูลขำ
 • 0057 คุณสัมพันธ์ กลับทวี
 • 0058 แม่ชีโพธิ์ศรี วรรณประเถา
 • 0059 คุณสมพร เฉลยรัตน์
 • 0060 คุณจันทรัตน์ สรุจเฉลิมพงษ์
 • 0061 คุณประยูร แสงสุขีลักษณ์
 • 0062 นางทิพา วิกยานนท์
 • 0063 นายกฤษฎา หวังศิริ
 • 0064 คุณทิพวรรณ ศรีทองพิมพ์
 • 0065 คุณนิชานันท์ – คุณดวงหทัย คนหลัก
 • 0066
 • 0067 คุณโกมล อ่อนเนียม
 • 0068 คุณชนันท์กานต์ สายศิริสุข
 • 0069 คุณขนิษฐา สำราญ
 • 0070 คุณรัชนี เอี่ยมโอษฐ์
 • 0071 คุณจรัญ – คุณอรัญ กรอบจินดา
 • 0072 คุณแม่พิมพ์ สุดใจ
 • 0073 คุณภัคศิริ ล้วนโกศล
 • 0074 คุณคัณถวัล ข้อล้ำ
 • 0075 คุณมนินทร์พร ภิญญามาศ
 • 0076 คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์
 • 0077 คุณสมบัติ มูรามัญ
 • 0078 คุณมณีรัตน์ รักผึ้ง
 • 0079 คุณจิตติมา อินสว่าง
 • 0080 คุณวัลภา ฮวดหลี
 • 0081 คุณพิมพ์นารา กล้ากสิกิจ
 • 0082 คุณอรธิชา คุ้มนุ่น
 • 0083 คุณฐรกานต์ อิสราฐิตานนท์
 • 0084 คุณเกตุศิริ โสดาราม
 • 0085 คุณพรพิรัตน์ อรุณสิริทรัพย์
 • 0086 คุณสุนันท์ ฉ่ำสายทอง
 • 0087 คุณวรรณี บุตรเสน
 • 0088 พันเอกวีระ
 • 0089 คุณวิฑูรย์ ธุวงษา
 • 0090 คุณคัดเค้า อินทสูตร
 • 0091 คุณฉลวย สุขสมเนตร
 • 0092 คุณภานุนารท ทิพย์เจริญ
 • 0093 คุณธนกฤต – คุณผกากรอง พิพัฒนางกูร
 • 0094 คุณพิสิทธิ์ – คุณวันเพ็ญ ลีลาสถาพรกิจ
 • 0095 คุณภนินท์จันทร์ พิพัฒนางกูร
 • 0096 ครอบครัว ตั้งเจริญพานิชย์
 • 0097 คุณเกษร ธฤติ
 • 0098 คุณวิริน สวยวิเศษ
 • 0099 คุณวาสนา  ศรีเจริญ
 • 0100 คุณอัญญาอร  อีโต้
 • 0101 คุณพรทิพย์  ธนกสิกร
 • 0102 คุณพรทิพย์  ธนกสิกร
 • 0103 พระศิริชัย  ฐิติสมฺปนฺโณ
 • 0104 คุณภาวัต  พวงพั้ง
 • 0105 คุณขวัญใจ  สิงหา
 • 0106 คุณจรินทร์กานต์
 • 0107 พระสุรินทร์ กลฺยาณธมฺโม
 • 0108 คุณมาลัยพร  สวนสำราญ
 • 0109 คุณบุญฤทธิ์  มีชูแสง
 • 0110 ร้านณัฐพงษ์การยนต์
 • 0111 คณะโรงพยาบาลดอนตูม
 • 0112 คุณสุมิตรา  เกล็ดแก้ว
 • 0113 คุณประภาสอน  ผลเพิ่ม
 • 0114 คุณปดิวรัชดา  แสงแดง
 • 0115 คุณอริศรา ภู่พูนทรัพย์
 • 0116 คุณน้ำฝน  นาคสุทธิ์
 • 0117 คุณคณิศรัตน์  ธนินอธิรัตน์
 • 0118 คุณสุทธิ์ชัญญา  ไวภารา
 • 0119 คุณพรนิภา  ธรรมลังกา
 • 0120 คุณสมลักณ์  เพียรดี
 • 0121 คุณกัลป์ยกร  อนุรารักษ์
 • 0122 คุณสมจิตร  การสุนทร
 • 0123 คุณสุดใจ  ฉายยา
 • 0124 คุณพิกุล  นกเทศ
 • 0125 พระสาโรจน์  จรณธมฺโม
 • 0126 คุณจิรนันท์  โพธิ์ทอง
 • 0127 คุณสำราญ  สอนพินิจ
 • 0128 คุณสายใจ  ทิพย์วัลย์
 • 0129 แม่ชีสุขวะสา  สุวรรณเพชร
 • 0130 คุณพรทิพย์  อาษา
 • 0131 คุณโชติกา  คล้ายกล้ำ – คุณผึ้งน้อย  เกรแฮม
 • 0132 แม่ชีสุนี  แก้วมณี
 • 0133 คุณมนัส  สุขเกษม
 • 0134 คุณซิ้วน้อย  เตปัญญา
 • 0135 คุณสุภาพร  สุขสุวรรณ
 • 0136 คุณอริสา  มธุรพงศากุล – ด.ญ.สุภาลักษณ์  ศรีจิรารัตน์
 • 0137 คุณอุบล  ใบมาก
 • 0138 คุณจิรวัฒน์  ทวีโชคธนทิพย์
 • 0139 คุณประเสริฐ – คุณปราณี  วงศ์วาฤทธิ์
 • 0140 คุณชื้น  กำลังพืช
 • 0141คุณนภัส  นาคบัวผัน
 • 0142 คุณทองสุข  บางชมพู
 • 0143 คุณวรรทนา  เรืองระยนต์
 • 0144 คุณทองพูน  ผจญศึก
 • 0145 คุณณัชชนก  พบที่พึ่ง
 • 0146 คุณพัชรี – คุณอุไร  อนันตศิลป์
 • 0147 คุณจันทนี  บัวประทุม
 • 0148 คุณพรกมล  มีนิสัย
 • 0149 คุณพรรณพร  โพธิ์จันทร์
 • 0150 คุณวุฒิไกร  ศรีจันไชย
 • 0151 คุณรัฐนันท์  ขุนศักดิ์นรงค์
 • 0152 คุณสัมฤทธิ์  กองเงิน
 • 0153 คุณกัญปวีพัชธ์  ชนะหิรัญญ์
 • 0154 คุณทิพย์วัน  ธรรมสิทธิรักษ์
 • 0155 คุณสุมาลี  ลิ่ววิทยาคม
 • 0156 คุณสิริรัตน์  เกียงบำรุง
 • 0157 คุณบำรุง  ชัยชนะ
 • 0158 คุณกรพรรณ  วรพันธุ์
 • 0159 คุณบุญยจิตย์  เกียรติธนัชบำรุง
 • 0160 คุณอุไร  ชุ่มชูจันทร์
 • 0161 กลุ่มธรรมสวัสดี องค์การสหประชาชาติ
 • 0162 คุณปราโมทย์  สุขแย้มศรี
 • 0163 ร.อ.หญิงพรรณทิพา  สุขขาวเครือ
 • 0164 พ.อ.หญิงเติมสุข  กูรประวัติ
 • 0165 พ.อ.หญิงสุธิดา  อิทธิสิงห์
 • 0166 คุณรัตนภรณ์  นาคสีรุ้ง
 • 0167 จ.ส.อ.เกียรติศักดิ์  กลิ่นเอี่ยม
 • 0168 จ.ส.อ.ธีรพล  สดชื่น
 • 0169 ร.ต.พิพัฒน์  เรืองศิริพัฒน์
 • 0170 คุณสุพรรณี  เสน่หา
 • 0171 คุณแม่ระยอง  แข็งขัน
 • 0172 คุณสุรพล  จินดาประกาย
 • 0173 คุณเต็กเสื่อ  แซ่เจีย – คุณไม  แซ่อั๊ง
 • 0174 คุณภูวรินทร์  บุนนาค – คุณวรรณวรา  บุนนาค
 • 0175 คุณสุวารี  ผิวดำ
 • 0176 คุณสมพร  รักษาเพ็ชร
 • 0177 คุณแวววัน – คุณอุปันนิสา  ศุภกิจการุณย์
 • 0178 คุณนันทิตา  ศรีคงยศ
 • 0179 คุณสายันต์  ขอเงินกลาง
 • 0180 คุณธีรไชยพัฒน์  พิมพ์มณีการ์
 • 0181 คุณสุชาดา  ชนะเศวต
 • 0182 คุณสุภา  แสงโต
 • 0183 นายชนะวัฒน์ – นางผุสดี  เอี่ยมแสงชัยรัตน์
 • 0184 คุณสุภาวดี  พรหมธีรวุฒ
 • 0185 คุณเรวัตร์ – คุณลำใย – คุณณัฐวุฒิ – คุณสุดารัตน์
 • 0186 คุณบุญเลิศ  พลากร
 • 0187 คุณเจริญรัตน์  อนุภัทรเหมรัตน
 • 0188 คุณโชคอนันต์  ตั้งเจริญอนันต์
 • 0189 คุณนันท์นภัส  ม้าเมือง
 • 0190 คุณอัจฉรา  ยมดี
 • 0191 คุณนภดล – คุณภักดี  คงศิลา
 • 0192 คุณวันเพ็ญ  แย้มเอิบสิน
 • 0193 คุณวัชราภรณ์  เมืองตั้ง
 • 0194 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0195 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0196 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0197 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0198 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0199 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0200 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0201 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0202 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0203 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0204 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0205 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0206 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0207 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0208 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0209 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0210 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0211 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0212 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0213 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0214 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0215 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0216 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0217 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0218 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0219 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0220 นาวาประพนธ์  นัยมณี และเพื่อน
 • 0221 คุณประทุมทิพย์  ยุมยวง
 • 0222 คุณแม่ดำเนิน  สิงห์สถิตย์
 • 0223 คุณปภาดา  อินนุ่มพันธ์
 • 0224 คุณวรรณา  โสตะพรามณ์ – นายอนันต์รัตน์  โคมน้อย – คุณธิดารัตน์  ธัญญเจริญ – คุณสุนิษา  วาชัย
 • 0225 คุณสุนีย์  จิรกิตตยากร
 • 0226 คุณรัฐฐกรณ์  อยู่สุข และครอบครัว
 • 0227 คุณวรัทยา  ขุนทอง
 • 0228 คุณศศิพิมพ์  ยศศักดิ์ศรี
 • 0229 คุณละเมียด  คล้ายทอง
 • 0230 คุณสุวรรณี  เพิ่มสติ
 • 0231 คุณรัฐพันธ์  พิทักษ์นรงค์พร
 • 0232 คุณวรุตม์ศักดิ์  ณัฐวิภาสร
 • 0233 คุณประสาร  ศรีเพ็ชร
 • 0234 พ.อ.(พิเศษ) ดร.สาธิต  ศิริมงคล
 • 0235 คุณชลสิทธิ์  พลตรี
 • 0236 คุณอำพัน  ไตรถาวร
 • 0237 คุณอารยา  คิตปัน
 • 0238 คุณพรพรรณ  วงศ์หนายโกฏิ์
 • 0239
 • 0240 คุณอรรควัฒน์  เคลือพันธ์
 • 0241 คุณสุรัช  สุวรรณการ
 • 0242 คุณอังคณา  กะการดี
 • 0243 คุณสุมณฑา  ทับทิมหิน
 • 0244 คุณณัชชนก  พบที่พึ่ง
 • 0245 คุณจีรพัฒน์  ศรชัยธวัชวงศ์
 • 0246 คุณเบญพจร  แซ่ตั้ง
 • 0247 คุณภัณทิลา  บัสกูล
 • 0248 คุณสุราเดช – คุณเพ็ญสุภางค์  คุยเอี่ยม
 • 0249 คุณแม่ชั้น  ศิริมงคล
 • 0250 คุณสมยา  ป้องฉิม
 • 0251 คุณพรฃัย  รุ่งเศรษฐี
 • 0252 คุณกมลพันธ์ เชาว์วรวิญญู
 • 0253 คุณอัฑฒ์อนุตตรา  ทิวัฒธันยา
 • 0254 คุณเทวี  โทลัง
 • 0255 คุณนวลวรรณ  ชำศรีพันธ์
 • 0256 คุณกรรณิการ์  ศิริบุรี
 • 0257 คุณชัยกิจ  สมตา
 • 0258 คุณสุรพงษ์ – คุณจิราพร  และครอบครัววัชรจิตต์
 • 0259 คุณวันลักษณ์มี  คล้ายแต้
 • 0260 คุณสุชิน  เกษมชัยนันท์
 • 0261 คุณนงค์  ธวัชสุภา
 • 0262 คุณนัทธมน  งามโชคชัยเจริญ
 • 0263 คุณวีรศักดิ์  ทรรปณะวิภาท
 • 0264 คุณชัชนุพงศ์  อ่ำชวา
 • 0265 คุณพะยอม  อ่ำชวา
 • 0266 คุณจุไรรัตน์  เด่นนภาลัย
 • 0267 คุณรัตนา  บัวเล็ก
 • 0268 คุณศุภลักษณ์  ทวีปเปล่า
 • 0269 คุณสิระพงศ์  อภิชนเอกสิทธิ์
 • 0270 คุณพัชรา  ธนูวัฒนา
 • 0271 คุณสุจิตร์ตรา  วิมลโสภณ
 • 0272 คุณมาลี  มณีแสงเจริญ
 • 0273 คุณโชติ – คุณชลอ  สวัสดี
 • 0274 คุณสมถวิล  ภาคีสุข
 • 0275 คุณนราชัย  สวัสดี – คุณเบญจมาศ  แก้วพระ
 • 0276
 • 0277
 • 0278
 • 0279
 • 0280
 • 0281
 • 0282
 • 0283
 • 0284
 • 0285
 • 0286
 • 0287
 • 0288
 • 0289
 • 0290