ตารางศาสนากิจสำหรับพระภิกษุ สามเณร

ตารางศาสนกิจปฏิบัติสำหรับพระภิกษุ-สามเณร

ตารางศาสนากิจปฏบัติสำหรับพระภิกษุ-สามเณร

๐๔.๐๐ น.     ทำวัตรเช้า / เจริญพระกัมมัฏฐาน

๐๖.๐๐ น.     บิณฑบาตโปรดญาติโยม

๐๗.๑๕ น.     ฉันภัตตาหารเช้า

๐๙.๐๐ น.     ตามอัธยาศัย

๑๑.๐๐ น.     ฉันภัตตาหารเพล

๑๔.๐๐ น.     ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน

๑๗.๐๐ น.     ปัดกวาดวิหาร ลานพระเจดีย์ อุโบสถ พัฒนาวัด

๑๘.๐๐ น.     ทำวัตรเย็นและเจริญพระกัมมัฏฐาน

๒๑.๐๐ น.     พักผ่อน จำวัด