Monthly Archive: กรกฎาคม 2015

ประมวลภาพกิจกรรม “วันเข้าพรรษา” ที่ ๓๑ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ วัดตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ฑ.ศ. ๒๕๕๘ ( ช่วงเช้า )

ถวายหนังสือนักธรรม – ธรรมศึกษา แด่คณะสงฆ์ วัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๓๓๐ บาท

คุณเอกสิทธิ์ วิริยจารี และ คุณอติเรท บุญญกาศ
คุณพัลลภา นวราช พร้อมคณะจากบริษัทแอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด ( มหาชน )
ถวายหนังสือนักธรรม – ธรรมศึกษา แด่คณะสงฆ์ วัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๓๓๐ บาท

วันครบรอบ ๒,๖๐๓ปี แห่งการแสดงพระธรรมจักร

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันครบรอบ ๒,๖๐๓ปี แห่งการแสดงพระธรรมจักร เป็นพระธรรมเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้า เป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยเป็นครั้งแรกของโลก ณ.ป่าอิสิปตนมคฤทายวัน

ขอถวายพระพร

ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
………….ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน……………….
ขอถวายพระพร
คณะสงฆ์วัดตาลเอน

จิตเป็นอิสระโดยพระกรรมฐาน (ตอนที่ ๓) จบ

ส่งศรี รุ่งถาวรวงศ์

ที่มา : หนังสือกฎแห่งกรรม-ธรรมปฏิบัติ พระธรรมสิงหบุราจารย์ เล่มที่ ๒๕ หน้า ๑๑๙ – ๑๒๖

หลังจากนั้น ข้าพเจ้าได้ไปเพียรอีก ๑๐ วัน ขณะกำหนดอิริยาบถย่อยใน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ก็ได้เห็น รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์เป็นเพียงเครื่องระลึกของสติเท่านั้นเอง เห็นทุกอย่างเป็นสมมุติบัญญัติอย่างแน่นอน

ข้าพเจ้าและครอบครัวขอน้อมกราบพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูง ที่หลวงพ่อเมตตาครอบครัวของข้าพเจ้าตลอดมา มีหลวงพ่อเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในกรรมฐาน สอนสติปัฏฐานสี่ เรื่องของกาย เวทนา จิต และธรรม และสอนการใช้ชีวิตให้ลูก ๆ ทุกคนได้เดินทางตรง เป็นทางสายเอก ไม่เสียเวลาของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์

ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีธรรมของพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ และพ่อแม่ครูบาอาจารย์ บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำดีแล้ว ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันวันนี้ ในทาน ศีล และภาวนา ข้าพเจ้าขอน้อมถวายพระเดชพระคุณพระธรรมสิงหบุราจารย์ เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขอหลวงพ่อมีแต่ความเกษมสำราญทั้งกายและใจ ปราศจากโรคาพยาธิแผ้วพาน มีอายุยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่ศิษยานุศิษย์ตราบนานเท่านาน เทอญ

ส่งศรี รุ่งถาวรวงศ์