Monthly Archive: มิถุนายน 2015

ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระ

10450939_712332145560797_2214784804161510858_nกำหนดการ วันเสาร์ที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
เวลา ๑๐.๐๙ น. พิธีวงสรวง โดย พลเอกอาจศึก สุวรรณธาดา
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๑๙ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ “พระธรรมจักรกัปปะวัตตะนะสูตร”
เวลา ๑๓.๐๙ น. ประกอบพิธีเททอง
เวลา ๑๓.๓๙ น. ถวายไทยทาน พระสงฆ์สวดอนุโมทนา
*********เสร็จพิธี*********

ประมวลภาพการบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันพระ


ขึ้น ๑๕ ค่ำ ๘ วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ ศาลาการเปรียญวัดตาลเอน ต.ตาลเอน อ.บางประหัน อ.พระนครศรีอยุธยา
ในวันนี้พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (จิรยุทร์ อธิฉนฺโท)
บรรยาธรรมเรื่อง รูป – นาน
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ
11692608_713738602086818_134838749602430885_n

มะตูมแข็งนอก มะกอกแข็งใน (ตอนที่ ๔) : จบ

ตอนจบ….

วามสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ผมและครอบครัวดีใจ ภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อส่วนรวม ประเทศชาติ และผมเชื่อมั่นว่าอานิสงส์ของกรรมดี และการปฏิบัติธรรมของตนเอง ตลอดจนแรงกตัญญูของผมต่อบุพการี เตี่ย แม่ ครอบครัว ครูบาอาจารย์ และเพื่อนร่วมงานทุกคน มีส่วนร่วม ด้วยแรงรักเมตตาและศรัทธาที่มีต่อกัน ความคิดร่วมมือร่วมทำร่วมแก้ปัญหาให้สำเร็จได้ด้วยดี ตามคำสอนของหลวงพ่อ ซึ่งได้บอกเสมอว่า “กรรมกำหนดกฎแห่งกรรม” หรือ “ผลงานของชีวิตคือกฎแห่งกรรม” ขอให้อานิสงส์คุณความดีได้แผ่ถึงผู้เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ (เพิ่มเติม…)