Monthly Archive: เมษายน 2015

ชม และ ดาวน์โหลด ภาพยนตร์ “พุทธศาสดา”

ท้าวมหาพรหมในชั้นสุทธาวาสทั้ง ๕ ได้ลงมาประกาศแก่ชาวโลกว่า นับแต่นี้ไปอีกแสนปี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จอุบัติขึ้นในโล­ก ผู้ที่ปรารถนาจะพบพระองค์ต้องรักษาศีล ๕ และเจริญเมตตาภาวนาเป็นนิตย์ มวลมนุษย์และเทวดาได้เกิดความสงสัยว่าผู้ใ­ดจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโล­กเป็นไปถึงหนึ่งแสนปี หาผู้ให้คำตอบไม่ได้ จนกระทั่งสัญญาณบอกเหตุเกิดขึ้น บรรดาเทพยดาและพรหมทั้งหลายได้ประชุมไต่ถา­มกันว่า ผู้ใดจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ระหว่างนั้นเองต่างก็สังเกตเห็นปัญจบุพนิม­ิตรปรากฏแก่ “สันดุสิตเทพบุตร”… (เพิ่มเติม…)

๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ครบรอบคล้ายวันเกิด [แก่มาครบ ๔๐ ปี]

***๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘***
ครบรอบคล้ายวันเกิด [แก่มาครบ ๔๐ ปี]
“เรามีความแก้เป็นธรรมดา เราไม่พ้นความแก่ไปได้”
พุทธองค์ทรงสอนให้เราทุกท่านพิจารณาอยู่เนื่องๆ เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต
ประมวลภาพการตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร เพื่ออุทิศ กุศลแด่บุพการีชนผู้มีพระคุณของพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์
ในเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ.ศาลาโรงฉัน วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
*บุคคลพึ่งไม่ประมาท ในชีวิตจึงชื่อว่าผู้ประเสริฐ*