โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ ปี ๒๕๕๘

โครงการเข้าวัดวันอาทิตย์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

สวดมนต์ ฟังธรรม และปฏิบัติธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนา ตามเวลาดังนี้

๑๐.๓๐ น.                       ถวายภัตตาหารเพล

๑๑.๓๐ น.                       สวดเจริญพระพุทธมนต์และบำเพ็ญจิตตภาวนา

๑๒.๐๐ น.                       ฟังธรรม, สนทนาธรรมและรับพร

๑๓.๐๐ น.                       เจริญพระกรรมฐาน

๑๖.๐๐ น.                       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โดยในแต่ละเดือนได้กำหนดวันไว้ ดังนี้

– เดือน มกราคม               วันอาทิตย์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕

– เดือน กุมภาพันธ์            วันอาทิตย์ที่ ๘   และวันอาทิตย์ที่ ๒๒

– เดือน มีนาคม                 วันอาทิตย์ที่ ๘   และวันอาทิตย์ที่ ๒๒

– เดือน เมษายน                วันอาทิตย์ที่ ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖

– เดือน พฤษภาคม            วันอาทิตย์ที่ ๑๐ และวันอาทิตย์ที่ ๒๔

– เดือน มิถุนายน               วันอาทิตย์ที่ ๑๔ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘

– เดือน กรกฎาคม              วันอาทิตย์ที่ ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๒๖

– เดือน สิงหาคม                วันอาทิตย์ที่ ๙   และวันอาทิตย์ที่ ๒๓

– เดือน กันยายน                 วันอาทิตย์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๒๗

– เดือน ตุลาคม                   วันอาทิตย์ที่ ๑๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๕

– เดือน พฤศจิกายน            วันอาทิตย์ที่ ๘   และวันอาทิตย์ที่ ๒๒

– เดือน ธันวาคม                 วันอาทิตย์ที่ ๑๓ และวันอาทิตย์ที่ ๒๗

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

วัดตาลเอน                        โทร ๐๙๒-๖๖๔-๘๖๖๐

สำนักงานวัดตาลเอน         โทร ๐๘๙-๒๐๗-๓๘๔๐

ศาลา ๘๐ ปี                       โทร ๐๘๗-๕๖๓-๕๕๑๐

คุณนก (วิภาวรรณ)            โทร ๐๘๑-๕๑๓-๕๒๒๑