ทาง ๗ สาย คืออะไร ?

ทาง ๗ สาย เราชาวพุทธทั้งหลาย ทราบและเข้าใจดีว่า สัตว์ทั้งหลายมีการเวียนว่าย ตายเกิด เป็นธรรมดา การเกิดในแต่ละชาติ จะได้ไปสู่ภพใด ภูมิใด นั่นขึ้นอยู่ที่กรรมของผู้นั้น ๆ และนั่นคือ ทาง ๗ สาย ที่ผู้นั้น ๆ จะต้องไปเกิด ทาง ๗ สาย คือ

๑. สัตว์นรก

๒. เปรต อสูรกาย

๓. ดิรัจฉาน

๔. มนุษย์

๕. เทวดา

๖. พรหม

๗. นิพพาน (ดับสูญ ไม่เวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์อีกต่อไป)

อันนี้จำแนกออกตาม สภาพจิตของสัตว์ที่จะไปเกิด

๑. โทสะ นำไปสู่นรก

๒. โลภาะ นำไปสู่เปรต

๓. โมหะ นำไปสู่ ดิรัจฉาน

๔. ศีล ๕ นำไปสู่มนุษย์

๕. การทำความดีทั่ว ๆ ไป โดยการมีมหากุศลจิต ๘ ประการ รวมถึงการรักษาศีลนำไปสู่สวรรค์

๖. สมถกรรมฐาน จนได้ฌาน ๔ หรือ ฌาน ๘ นำไปสู่พรหมโลก

๗. วิปัสสนากรรมฐาน นำไปสู่นิพพาน