กราบพระ ๕ ครั้ง

กราบพระ ๕ ครั้ง

ยกมือขึ้นเถิดหนา ไหว้บูชาพระรัตนตรัย

บูชา คุณพระพุทธ ที่บริสุทธิ์ และผ่องใส

บูชา คุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำ เชิดชูไว้

บูชา คุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรง พระพุทธศาสนา

บูชา คุณบิดามารดา ที่เลี้ยงเรามา จนเติบใหญ่

บูชา ครูบาอาจารย์ ที่ท่านบันดาลวิชาให้ไว้

บูชา ห้าอย่างนี้จำให้ดีนะท่าน เอย

เตรียมตัวกราบเถิดหนา ท่านที่มาในกองทัพธรรม

กราบหนึ่ง คุณพระพุทธ ที่บริสุทธิิ์ และผ่องใส

กราบสอง คุณพระธรรม ที่ท่านน้อมนำ เชิดชูไว้

กราบสาม คุณพระสงฆ์ ที่ท่านดำรง พระพุทธศาสนา

กราบสี่ คุณบิดามารดา ที่เลี้ยงเรามา จึงเติบใหญ่

กราบห้า ครูบาอาจารย์ ที่ท่านบันดาล วิชาให้ไว้

กราบไว้ให้ได้ ๕ ครั้ง เพื่อพลังพระศาสนา

ต่อไปในภายภาคหน้า เราจะถึงซึ่งพระนิพพาน

เราจะถึงซึ่งพระนิพพาน เราจะถึงซึ่งพระนิพพาน