มูลนิธิ

10885106_1543378979239266_8880526021833278163_n

มูลนิธิวัดตาลเอน (พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนโท)

ความเป็นมา

มูลนิธิวัดตาลเอน (พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนโท) ก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พระครูสมุห์จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท เจ้าอาวาสวัดตาลเอน ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่ง พระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์ วิ. มีนโยบายเผยแผ่พระพุทธ ศาสนา ให้แผ่กว้างขยายตัวออกไปให้มากขึ้น โดยการรวมศรัทธาพุทธบริษัท จากจังหวัดต่างๆให้เข้ามาปฏิบัติวิปัสนาสติปัฏฐานสี่ อย่างต่อเนื่องยาวนานอีกทั้งยังได้ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชน ให้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อจะนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงาม ดังเช่น โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน และโครงการศีลจาริณี,การส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของวัดตาลเอน มีความยั่งยืน มั่นคง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านพระครูวิสุทธิภาวนาประสิทธิ์ วิ. จึงมีดำริที่จะจัดตั้งมูลนิธิขึ้น ด้วยการระดมทุน และขอบริจาคสนับสนุนจากท่านทั้งหลาย อันจะเป็นดังสัญญาต่อกันว่า เราจะทำงาน เพื่อผู้คนที่ด้อยโอกาส ยากไร้ ให้ได้เล่าเรียนศึกษา มีสติปัญญา และคุณธรรม มีสุขภาพสมบูรณ์ พร้อมทั้งส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้แผ่กว้างขวางและยั่งยืนสถาพร อันจะยังประโยชน์และความสุขให้เกิดแก่ประชาชนไทยและโลกตลอดไป

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระภิกษุ สามเณร พุทธบริษัท เยาวชน และผู้ยากไร้
๒.เพื่อให้การสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชน
๓.เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเผยแพร่พุทธศาสนา
๔.ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๕.ไม่ดำเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่ประการใดๆ

11039251_1573188222925008_6531733196360458193_n