ถาวรวัตถุ ปูชนียวัตถุ ภายในวัดตาลเอน

 

๑. พระอุโบสถ ๑ หลัง สร้างในสมัยอยุธยา บูรณะในสมัยรัชกาลที่ ๒ โดยหลวงพ่อฟอง หลวงพ่อมหาสรั่น และพระครูจิรยุทธ์ อธิฉนฺโท

๒. วิหารหลวงพ่อเกตุ สร้างแทนของเก่าสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๓. วิหารหลวงพ่อขาว สร้างแทนของเก่าสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๔. ศาลาการเปรียญไม้ที่ใหญ่ที่สุด หาชมได้ยากในปัจจุบัน ๑ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อกัณหาและหลวงพ่อฟอง บูรณะในสมัยพระมหาสรั่น พระครูสถิตธรรมคุณ พระอธิการเฉลียว ฐานสุโข และพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๕. มณฑปครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง ๑ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อกัณหา บูรณะในสมัยพระมหาสรั่น และพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๖. หอสวดมนต์ ๑ หลัง สร้างสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๗. หอฉันภัตตาหาร ๑ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อฟอง บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๘. กุฏิ ๑๑ หลัง เป็นของเก่าโบราณ บูรณะในสมัยหลวงพ่อฟอง พระมหาสรั่น พระครูสถิตธรรมคุณ และพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๙. ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อกัณหาและหลวงพ่อฟอง บูรณะในสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ

๑๐. โรงครัว ๑ หลัง สร้างสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๑๑. ฌาปนสถาน ๑ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อมหาสรั่น

๑๒. โรงเรียนประชาบาล ๑ หลัง สร้างสมัยหลวงพ่อฟอง

๑๓. หอประชุมอเนกประสงค์ สร้างสมัยพระอธิการเฉลียว ฐานสุโข

๑๔. หอระหัง พร้อมระฆังจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ สร้างสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๑๕. พระเจดีย์โบราณแบบย่อมุมไม้ ๑๒ มีซุ้มจรนำ ๔ ทิศ

๑๖. ซุ้มประตูทางเข้า บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๑๗. กำแพงแก้วโบราณพร้อมพระเจดีย์ทิศสมัยรัชกาลที่ ๒ บูรณะสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๑๘. ซุ้มประตูเข้าสุ่อุโบสถ ๓ ซุ้ม สร้างสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๑๙. ศาลาอเนกประสงค์ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี สร้างสมัย พระอธิการเฉลียว ฐานสุโข

๒๐. ห้องสมุดอนุสรณ์ครูแฉล้ม สังข์มงคล สร้างสมัยพระครูสถิตธรรมคุณ บูรณะในสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๒๑. ซุ้มประตูทางเข้ากุฏิสงฆ์ เป็นศิลปะที่หาชมได้ยาก สร้างในสมัยหลวงพ่อกัณฆา บูรณะในสมัยหลวงพ่อฟอง, หลวงพ่อมหาสรั่น, พระครูสถิตธรรมคุณ, พระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๒๒. พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบรมรูปสามวีรกษัตริย์ (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ สมเด็จพระสุพรรณกัลยา) ประดิษฐานอยู่หน้าหอสวดมนต์ สร้างสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๒๓. ถมดินปลูกต้นไม้เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม โดยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท

๒๔. ศาลาปฏิบัติธรรม ๒ ชั้น สร้างสมัยพระครูสมุห์จริยุทธ์ อธิฉนฺโท