สิ่งศักดิ์สิทธิ์เคารพสักการะ

พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสมัยกรุงศรีอยุธยาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๑๐๐) ปัจจุบันอายุประมาณ ๔๐๐ ปีเศษ พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. และคณะคุณแก้วศิษย์หลวงพ่อวัดท่าซุงร่วมกันปฏิสังขรณ์เมื่อปี ๒๕๕๓ องค์พระเจดีย์อยู่หลังอุโบสถ์วัดตาลเอน

• พระประธานในอุโบสถ (หลวงพ่อปลั่ง)
• พระประธานในวิหาร (หลวงพ่อขาว)
• พระประธานในวิหารเล็ก (หลวงพ่อเกตุ)
• พระพุทธรูปทรงเครื่องจักรพรรดิ์

หลวงพ่อกลับ พระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ราวพุทธศักราช ๒๑๘๕ มีชื่อเรียกทั่วไปว่า “หลวงพ่อกลับ” กลับร้าย กลายเป็นดีประดิษฐาน ณ.ศาลา ๘๐ ปี วัดตาลเอน

• รูปหล่อพระโพธิสัตว์กวนอิม
• พระพุทธบาท ๔ รอย
• พระสีวลีมหาเถระ
• พระสังกัจจายน์
• รูปหล่อเหมือนพระคณาจารย์
• หลวงพ่อทวดวัดช้างไห้
• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)
• หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
• ครูบาเจ้าศรีวิชัย
• หลวงพ่อโอภาสี
• หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
• หลวงพ่อกัณหา จนฺทโชโต
• พระครูโศภณธรรมภาณ (ฟอง กนฺตสีโล)
• พระแม่ธรณี
• พระบรมรูปเหมือนบูรพมหากษัตริย์
• พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
• พระบรมรูปสมเด็จพระเอกาทศรถ
• พระบรมรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยา
• พระบรมรูปสมเด็จพระปิยะมหาราช