การบริจาคทรัพย์ซื้อที่ดิน

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๖)

นางสาวอัจจิมา มณีสุวรรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นายธนกร อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

เด็กหญิงณัฐชา อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

คุณสิริพร จันทร์นาค ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นางบำรุง พวงทอง และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐ บาท (เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๕ )

นายภควุฒิ กองบุญมา เด็กชายกันตพัฒน์ กองบุญมา นางสาวสุวิมล คำแสน ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

คุณจันจิรา – คุณจิราวัตร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

หลวงตานวย ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณรัตนา มลีรัตน์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท (เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๔ )

พระอนาคต วัดอัมพวัน ร่วมทำบุญซื้อที่ดิน ๑๐๑๐๐ บาท

นาง นันทนา เนืองไผ่และญาติ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ อัมราณี สุภาภาและครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ มาลินี บุญจันทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ สมใจ – คุณสุวรีย์ บุญสิริ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม…)

ผู้บริจาคทรัพย์

พระพุทธสิหิงค์

(เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๓)

11009092_716997488427596_7453604697046452096_nคุณพิมประภา คำดี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณปรีดา ปานวิเชียร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นายชิทย์ นางรัตนา วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณนพดล วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ช.ธนทรัพย์ วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นางสาวยาพร สุพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นุชสินี วงศ์ยนต์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ญ.นันท์นภัส วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณตะวัน อุดมโชค
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวอรทัย ดีสุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณไพเราะ และครอบครัว จาทวิมน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณชัย จีนรัมย์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณอภิเชษฐ์ ลัยพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
นางสาวสุพัตรา สุภาสน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณประลัทน์ คำเงิน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
นภาพร ฤกษ์เศรษฐ์สิริ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท
คุณธวัชชัย คุณภาที
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท

นางสุรางค์ ทับพันธ์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายหยัด นางส้มกลุ่น ทองผึ้ง
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณชัยยันต์ และครอบครัว จามจุรี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นางสาวภัทรวรรณ ติยานนท์ และนายประเดิม ศรีโพธ์พันธ์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายญัฐวรท เตชะศิรินกูล
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
เด็กหญิงรดาวรรณ สุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายโสภณ ณ ลำพูน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณสุภารัตน์ นาคมี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****