รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดินถวายวัดตาลเอน

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๖)

นางสาวอัจจิมา มณีสุวรรณ์ ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นายธนกร อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

เด็กหญิงณัฐชา อุทัย ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

คุณสิริพร จันทร์นาค ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

นางบำรุง พวงทอง และครอบครัว ร่วมบริจาคซื้อดิน ๔๐ บาท (เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๕ )

นายภควุฒิ กองบุญมา เด็กชายกันตพัฒน์ กองบุญมา นางสาวสุวิมล คำแสน ร่วมบริจาคซื้อดิน ๑,๐๐๐ บาท

คุณจันจิรา – คุณจิราวัตร ร่วมบริจาคซื้อดิน ๒๐ บาท

หลวงตานวย ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณรัตนา มลีรัตน์ ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท (เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๔ )

พระอนาคต วัดอัมพวัน ร่วมทำบุญซื้อที่ดิน ๑๐๑๐๐ บาท

นาง นันทนา เนืองไผ่และญาติ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๕๐๐ บาท

คุณ อัมราณี สุภาภาและครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ มาลินี บุญจันทร์ และครอบครัว ร่วมทำบุญ ๕๐๐ บาท

คุณ สมใจ – คุณสุวรีย์ บุญสิริ ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ๒,๐๐๐ บาท (เพิ่มเติม…)

ผู้บริจาคทรัพย์

รายชื่อผู้บริจาคซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๓)

11009092_716997488427596_7453604697046452096_nคุณพิมประภา คำดี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณปรีดา ปานวิเชียร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นายชิทย์ นางรัตนา วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณนพดล วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ช.ธนทรัพย์ วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นางสาวยาพร สุพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
นุชสินี วงศ์ยนต์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
ด.ญ.นันท์นภัส วงศ์ยนต์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท
คุณตะวัน อุดมโชค
ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

นางสาวอรทัย ดีสุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณไพเราะ และครอบครัว จาทวิมน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณชัย จีนรัมย์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
คุณอภิเชษฐ์ ลัยพร
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท
นางสาวสุพัตรา สุภาสน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 40 บาท

คุณประลัทน์ คำเงิน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
นภาพร ฤกษ์เศรษฐ์สิริ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 50 บาท
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท
คุณธวัชชัย คุณภาที
ร่วมบริจาคซื้อดิน 60 บาท

นางสุรางค์ ทับพันธ์ และครอบครัว
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายหยัด นางส้มกลุ่น ทองผึ้ง
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณชัยยันต์ และครอบครัว จามจุรี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นางสาวภัทรวรรณ ติยานนท์ และนายประเดิม ศรีโพธ์พันธ์
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายญัฐวรท เตชะศิรินกูล
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
เด็กหญิงรดาวรรณ สุดใจ
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
นายโสภณ ณ ลำพูน
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท
คุณสุภารัตน์ นาคมี
ร่วมบริจาคซื้อดิน 100 บาท

หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องอภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย
*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒ )

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๒ )

ถวายวัดตาลเอนทอดผ้าป่า

ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (จำนวน ๒๐ ไร่ ๔๐ ตารางวา)

เจ้าของเสนอขาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน

นางสาวพาสุนี สีหานาม พร้อมครอบครัว

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณรภัทรนันท์ หล่อทองล้อม

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

คุณ บัณทิตา ขันทองคำ และ เด็กหญิงภูษณิศา จันทะโบราณ

ร่วมบริจาคซื้อดิน 20 บาท

(เพิ่มเติม…)

รายชื่อผู้บริจาคเงินซื้อที่ดิน (ครั้งที่ ๑ )

ถวายวัดตาลเอนทอดผ้าป่า
ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (จำนวน ๒๐ ไร่ ๔๐ ตารางวา)
เจ้าของเสนอขาย ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาทถ้วน

(กลุ่มศรีลังกา)

1. คุณปรียพร อาจมังกร จำนวน12 องค์ เป็นเงิน 36,000.00 บาท
2. คุณเสาวลักษณ์ สู่สุข จำนวน 3องค์ เป็นเงิน 9,000 บาท
3. คุณรุ่งวดี จุฑามณี จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
4. คุณธนกฤต-คุณผกากรอง พิพัฒนางกูร จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
5. คุณพ่อจักรินทร์ -คุณแม่กรรณิกา วัฒนาพฤกษากุลพร้อม บุตรหลานและครอบครัว จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
6.คุณอัญชรินทร์ ปฏินิสสัคโค จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
7. คุณสุพรรณา ศิริจรรยานนท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
8. คุณพรรณทิพย์ ประกอบพร ,คุณอภิชาติ แก้วมณี และคุณวราภา ประกอบพร จำนวน 3องค์ เป็นเงิน 9,000 บาท
9. แม่ชีกอบทิพย์ รื่นถวิล จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
10. คุณลัดดาวัลย์ บูรพานนท์ จำนวน 1องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
11. คุณพัชรินทร์ บูรพานนท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
12. คุณฉัตร บูรพานนท์ จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
13. คุณวรินทร์ธร ปิยทัชอังก์วราและครอบครัว ทำบุญ 150,000 บาท (1 ไร่) จำนวน 1 องค์
14. ครอบครัวคุณปรีดิ์ฐิญา -คุณพูลสิทธิ์ คุณอิทธิเชษฐ์ สิฏฐิชนันท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
15. ครอบครัวคุณศุภวริศว์ คุณภัสส์ฐิตา- ด.ช.วรพิรุฬร์ โภคินวรศาสตร์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
16. คุณมาลีรัก-คุณศิราณี เพชรฤกษกุล จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
17. คุณรุจิพันธ์ แต้จรัญวณิชย์และคุณแม่ซิ้วเฮียง แซ่คึง พร้อมครอบครัว จำนวน 1 องค์ 3,000 บาท
18. คุณธนภณ ปรมัทธงพล คุณปริษา ปรมัทธงพล คุณ.ชัชชญา ปรมัทธงพล
คุณณัฐกร. ปรมัทธงพล คุณพรพรรณ จิระเวชถาวร จำนวน5องค์ เป็นเงิน 15,000 บาท
19.คุณแม่ยุพา พรนภดล และครอบครัว จำนวน1องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท

 

(กลุ่มสี่สังเวชนียสถาน)

1. พระปราการ ชวนปฺญโญและครอบครัว จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
2. คุณพิสิทธิ์-คุณวันเพ็ญ ลีลาสถาพรกิจ และครอบครัว จำนวน 3 องค์ เป็นเงิน 9,000 บาท
3. พลโทบุญธรรม-คุณสุรีย์พร โอริส จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
4. คุณพิชญ์สินี สุวรรณประทีปภู จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
5. คุณชรินทร์ ไวทยกุล จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
6. คุณแม่สุนิษา ท้าวอนนท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
7. คุณเกษศิรินทร์ เพชรวิทยนันท์ จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
8. คุณแม่กระจ่างศรี-วิบูลย์สุข ร่มจำปาจำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
9. คุณรมิดา ก้อนฆ้องและ ครอบครัว จำนวน 6 องค์ ทำบุญ 20,000 บาท
10. สุทธิดา ระวันประโคน จำนวน 1องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
11. คุณเบจพร ดีวาสและครอบครัว จำนวน 3 องค์ เป็นเงิน 9,000 บาท
12. คุณอนันต์ คุณอรวรรณ และครอบครัวอธินันตพันธุ์ และคุณนันทวดี สุจริตธรรม จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000บาท
13. คุณธัญญะรัตน์ อุ่นพิพัฒน์ จำนวน 3 องค์ เป็นเงิน 9,000 บาท
14. คุณนิรดา เสนาขันธ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
15. คุณหวานเมือง – คุณเพ็ญศรี วัชระ 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
16. คุณสวงน คุณากรประพันธ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
17. คุณณัฏสิณีย์ วสุโชติพงศ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
18. คุณลาวัน อรนันท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
19. แม่ชีสร้อยเพ็ชร เพียรดี จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
20. คุณภคสรัญ รัตนชีวกุลและกัลยาณมิตร จำนวน1 องค์เป็นเงิน 3,000 บาท

(กลุ่มญาติธรรมตาลเอนและลูกศิษย์พระอาจารย์)

1. คุณอรธัช มหาคุณ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
2. คุณสุชาวดี ชนะพันธุ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
3. คุณกันตภณ-กษิรา-ด.ช.พชรคุณ จันทสูตร จำนวน1องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
4. คุณนราธิป โลหะเวโรจน์ ทำบุญ 10,000 บาท จองพระ 1 องค์
5. คุณนเรศ ภุมรินทร์ -คุณเบญจพร เอื้อกิจกุลทรัพย์ และครอบครัว จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
6. ครอบครัวสิริวิภาและ สุทธิศักดิ์ วจีปิยนันทานนท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
7. คุณอคร สินศิริโชค จำนวน1 องค์ เป็น 3,000บาท
8. คุณดวงหทัย งามปิยะสกุล จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
9. คุณพรพรรณ มีทองคำ จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
10. คุณปาจรีย์ บุณยศรีสวัสดิ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
11. คุณรัตติมา เตรียมการ ทำบุญ 150,000 บาท (1 ไร่) จำนวน 3 องค์
12. คุณอังคารฤดี ปีนัง ดญ.ธนพร ปีนัง จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
13. คุณปิยวรรณ ศักดาอภินันท์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
14. คุณแม่รัตนา-คุณภาริษา มธุรพงศากุล จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
15. คุณเบญจพร แซ่ตั้ง และครอบครัวลูกๆและหลานๆ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
16. คุณนิกร ลัดลอด 1 องค์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
17. คุณวิลาพร เจี้ยมดี 1 องค์  จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
18. คุณปดิวรัดา คงธนสิริโชติ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน3,000 บาท
19. คุณตาทองมีคุณยายเงินมา และนายสายชล-ชลิดา ภูเวียงและครอบครัว จำนวน
1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
20. คุณชเลทร สุวรรณกําจร จำนวน 1องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
21. คุณบุญชัย สมบัติวัฒนา จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
22. นาวาเอก ไพรัช เทียนศิริฤกษ์ จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3000.00 บาท
23. คุณอัจฉริยา วงศ์พิวัฒน์ และครอบครัว จำนวน 1องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
24. คุณพิมพ์นารา กล้ากสิกิจ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
25. คุณรสนา – เอธภาวิน เจตน์จิราวัฒน์ จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
26. คุณยายละมูล สุขจรนิ, คุณสมศรี คงเพิ่มพูล และครอบครัว จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6000 บาท
27 คุณดาราวรรณ กุลบุตร จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
28. คุณพงษ์อนันต์ ธณัติไตร 70,000- คุณสุชีดา อัศวโชค70,000- คุณกนกวรรณ ศุภนันตฤกษ์5,000- คุณจิตติรัตน์ บุตโรบล5,000- รวมทำบุญ 1ไร่ เป็นเงิน 150,000 บาท พระ1 องค์
29. คุณรัญญาวัลย์ อนุทรงศักดิ์ จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000บาท
30. คุณมนทกานติ์ หาญสุรนันท์ จำนวน1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
31. ธนัญญา จีรพัฒนกุล จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
32. คุณจันทรา คุณสุรพล พรประยุทธ จำนวน 1องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
33. คุณพูนพิลาศ ลีละยูวะและครอบครัว จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
34.คุณสุวิทย์ ทองร่มโพธิ์ และครอบครัว จำนวน 2 องค์ เป็นเงิน 6,000 บาท
35 คุณสานิห์รัตน์ รัตจินดา จำนวน1 องค์เป็นเงิน 5,000บาท
36. ตระกูลทองร่มโพธิ์ ทำบุญ 150,000 บาท (1ไร่) พระ 1องค์
37. คุณกิตติกานต์ สุขสมถิ่น และเบนจามิน ฮามินตัน จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท

กลุ่มพี่ปุ้ม พรพิมล มหาณรงค์ ณ ราชสีมา
1. คุณแม่กอบกุล – คุณพ่อนคร ทองไชย จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน3,000 บาท
2. คุณณัชนิชา ขาคีอูป จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
3. Mr. Paveenavat Roux จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
4. คุณเรืองวุฒิ บูรณสุข อุทิศให้คุณพ่อสนิท คุณแม่ส่อย บูรณสุข จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน 3,000 บาท
5. ครอบครัวคุณพ่อณัฐกรณ์ มหาณรงค์ ณ ราชสีมา จำนวน 1 องค์ เป็นเงิน3,000 บาท
6. คุณวรรณสิริ วงศ์จำรัส จำนวน1 องค์ 3,000 บาท

(รายชื่อผู้ร่วมทำบุญที่ดินไม่จองพระหยกเขียว)
1. คุณอภิญญา ธนสารดิลก ทำบุญ 1,000 บาท
2. คุณพิราภรณ์-คุณเมธินี วิเชียรโรจน์ 1,000 บาท
3.คุณโอกาศ สุภอมรพันธ์ 2,000 บาท
4.คุณพิมลยุพส สุวรรณะชฏ 1,000 บาท
5.คุณธีรศักดิ์ สิทธิศุภโชค ทำบุญ 1,000 บาท
6. อารีย์ หิรัญชนะโชค. กับ ดช. ปัญบุญ กินมาวะหาทำบุญ 1,500 บาท
7.คุณธนกฤต – คุณวลีพร ธนพีรสุ 1,000 บาท
8.คุณพิมพ์วดี มนต์อภิวันท์ 1,000 บาท
9. คุณสุธัญญา ทวีพานิชย์ 1,000 บาท
10. คุณพรทิพย์ แซ่เตียว 1,000 บาท
11. คุณษุภจิตรา พิสุทธิสกุลชัย 200 บาท
12. คุณวีระ พิสุทธิสกุลชัย 200 บาท
13. คุณวิโรจน์ พิสุทธิสกุลชัย 400 บาท
14. คุณฉัตรชัย พิสุทธิสกุลชัย 200 บาท
15. คุณรุ่งโรจน์ จีรพัฒนกุล 100 บาท
16. คุณชาญชัย จีรพัฒนกุลแลคุณพัชรินทร์ ขมเลิศรส 100 บาท
17. คุณรัตน์สตา สิริเกริกโรจน์ 200 บาท
18. พนักงานAIA 950 บาท
19. คุณดมิศา พิศิษฐวานิช 1,000 บาท
20. คุณมณีรัตน์ หินอ่อน 1,000 บาท
21.คุณกุลธิดา คุณกรัณชัย อภินันท์จารุพงศ์และครอบครัว 500 บาท
22.คุณพัชรธรัตน์ สุนทรรัตน์ และคุณธรรมโรจน์ ชลชาติอภิวิชญ์ 500 บาท
23. คุณสุภาวดี พันธุ์รุ่งลักษณ์ 500 บาท
24. คุณสิรวิชญ์ พันธ์รุ่งลักษณ์ 500 บาท
25. คุณสุขกิจ พันธุ์รุ่งลักษณ์ 300 บาท
26. อัจจิมา อุทธสิงห์ 760 บาท
27. ณฐมนพรรณ บุณยเกียรติและครอบครัว 1000 บาท
28. อรุณศรี บุณยเกียรติและครอบครัว1000บาท
29.ครอบครัวกุลบุญ 540 บาท
30.ณภัค พันธุมาโน 300 บาท
31.คุณยุวดี ควรเอี่ยม 1,000 บาท
32.คุณชิษณุพงศ์ พิพัฒนางกูร 3,750 บาท
33.คุณสุชิน เสือเมือง 200 บาท
34. คุณภณิตา กีรติมนัชญา 100 บาท
35. คุณอบทอง แหล่งหล้า 20 บาท
36.คุณอำไพวรรณ จันทร์เที่ยง 100 บาท
37. คุณกนกวรรณ บุญเยี่ยม 100 บาท
38. ร้านศรีสมัย(คุณปุ๊ก) ลพบุรี 500 บาท
39. คุณพงศ์เอก วีรบุตร 500 บาท
40.คุณวิไลพร อนุสนธิ์พรเพื่ม 400 บาท
41. คุณรุจิรัตน์ อุดมคณารัตน์ 1,000 บาท
42. คุณวรรณี สมบูรณ์วิศาล 200 บาท
43. คุณจุฑามาศ เพชรรักษ์ 200 บาท
44. คุณนวิญญา ตันหยง 200 บาท
45.คุณจันทรัตร์ อุ่นใจ 200 บาท
46. คุณพิชามญชุ์ วัชรพุกก์ 200 บาท
47.คุณนงษ์ฤดี กลีบฉวี 500 บาท
48. คุณวิรินทร์พิมล จริตพานิช 200 บาท
49. คุณสิทธิชัย เตชะกุลถาวร 200 บาท
50. คุณโสพนา ภาคย์ไพศาล 500 บาท
51. คุณอัจฉรา เพชรแสงโรจน์ 2,000 บาท
52.หจก.ดีดีดี999 3,000 บาท
53. บจก. BSS 10,000 บาท
54. บจก. สองหนึ่งสองหก 5,000 บาท
55.บจก. โกลเด้นดั๊ก อินเตอร์ 150,000 บาท

หากมีข้อพลาดประการใด ต้องขออภัยไว้น๊ะที่นี่ด้วย

*****สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ*****