ทาง ๗ สาย คืออะไร ?

ทาง ๗ สาย คืออะไร ?

ทาง ๗ สาย เราชาวพุทธทั้งหลาย ทราบและเข้าใจดีว่า สัตว์ทั้งหลายมีการเวียนว่าย ตายเกิด เป็นธรรมดา การเกิดในแต่ละชาติ จะได้ไปสู่ภพใด ภูมิใด นั่นขึ้นอยู่ที่กรรมของผู้นั้น ๆ และนั่นคือ ทาง ๗ สาย ที่ผู้นั้น ๆ จะต้องไปเกิด ทาง ๗ สาย คือ (เพิ่มเติม…)