ปาฏิบุคคลิกทาน คืออะไร ?

ปาฏิบุคคลิกทาน คืออะไร ?

ปาฏิบุคคลิกทาน หมายถึง การถวายทานเพื่อถวายเจาะจง พระภิกษุ สามเณร รูปใดรูปหนึ่ง เมื่อถวายแล้วพระภิกษุรูปอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์การใช้สอย ยกเว้นได้รับอนุญาต โดยการถวายสามารถถวายด้วยตัวเอง หรือถวายฝากพระภิกษุที่มีหน้าที่ดูแลจีวร ภัตร หรือคลังก็ได้