วิหารทาน คืออะไร ?

วิหารทาน คืออะไร ?

วิหารทาน คือ การทำบุญถวายหรือร่วมสร้างเสนาสนะต่าง ๆ ถวายไว้เป็นสมบัติพระศาสนา เช่น การสร้างพระอุโบสถ (โบสถ์) กุฎิ ศาลา วิหาร หอฉัน หอระฆัง ห้องน้ำ เป็นต้น
องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสไว้ว่า การถวายวิหารทานมีอานิสงส์มาก