อาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ถวายพระคุณเจ้าไม่ได้

อาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ถวายพระคุณเจ้าไม่ได้

เนื่องมาด้วยจากพระบัญญัติหรือข้อห้ามตามพระวินัยสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ประพฤติและปฏิบัติตาม พระองค์ทรงห้ามเนื้อไม่ให้พระภิกษุฉันอยู่ ๑๐ อย่าง ดังนี้

๑. เนื้อมนุษย์

๒. เนื้อช้าง

๓. เนื้อม้า (เพิ่มเติม…)