นานาสาระธรรม

ธรรมเมกขสถูป ประเทศอินเดีย

……….ธรรมเมกขสถูป ประเทศอินเดีย…………
สถานที่แสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ . (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) วัดตาลเอน นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชา พ.ศ.๒๕๕๗
(เนื่องจากอากาศหนาวเย็นมาก พระภิกษุสงฆ์จึงแต่งกายเพื่อป้องกันความหนาว 3 องศา บางวันติดลบ)

ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

………….ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล………….
“สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ”
พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ วิ. (จิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) วัดตาลเอน นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกา ปฏิบัติธรรมเป็นพุทธบูชาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗

……..ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศอินเดีย…….

ต้นที่ ๑ ตายโดยพระนางมหิสุนทรี(ด้วยความริษยา)
ต้นที่ ๒ ตายโดยพระเจ้าสาสังการ(ด้วยหมายทำลายพระพุทธศาสนา)
ต้นที่ ๓ ตายโดยธรรมชาติ
ต้นที่ ๔ ยังยืนต้นเป็นที่กราบสักการบูชาของชาวพุทธเพื่อระลึกถึงคุณพระบรมศาสดา ผู้ประเสริฐ

….ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา……

พระนางสังฆมิตตาเถรีนำกิ่งมาจากต้นเดิมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้มาปลูกไว้ เป็นต้นเดียวที่อายุนานที่สุดในโลก เพราะต้นที่อินเดีย (พุทธคยา)เป็นต้นที่ ๔ เนื่องจากสามต้นเเรกตายไปตามวาระที่ต่างกัน