ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญ

ถวายหนังสือนักธรรม – ธรรมศึกษา แด่คณะสงฆ์ วัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๓๓๐ บาท

คุณเอกสิทธิ์ วิริยจารี และ คุณอติเรท บุญญกาศ
คุณพัลลภา นวราช พร้อมคณะจากบริษัทแอดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยีจำกัด ( มหาชน )
ถวายหนังสือนักธรรม – ธรรมศึกษา แด่คณะสงฆ์ วัดตาลเอน เป็นจำนวนเงิน ๒๑,๓๓๐ บาท

รายนามผู้บริจาคเงินซื้อดินถมที่ให้วัดตาลเอน

1 แม่ชีธนัศ ธนนรวัฒน์ (แม่ชีศิ) และคณะ 6,500 บาท
2 นางสาววรรณภา พิพัฒนางกูร 1,500 บาท

วัดตาลเอนขออนุโมทนาสาธุการ

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร ( อั๋ง เมืองชล )

คุณสมภพ ไทยธีระเสถียร ( อั๋ง เมืองชล )
ถวายหนังเสือประวัติพระมหาเถราจารย์สมัยเก่าที่หาชมได้ยาก จำนวน ๓๐๐ เล่ม และเงินจำนวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนสร้างมหาเจดีย์ ปฏิบัติธรรม วัดตาลเอน ขออนุโมทนาสาธุการ สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.