ตารางปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส

ตารางปฏิบัติธรรมสำหรับฆราวาส ผู้ปฏิบัติธรรม ณ วัดตาลเอน

๐๓.๓๐ น.     ตื่นนอนทำกิจส่วนตัวด้วยสติ

๐๔.๐๐ น.     สวดมนต์ทำวัตรเช้า – ปฏิบัติธรรม

๐๖.๑๕ น.     รับประทานอาหารเช้าด้วยสติ

๐๘.๐๐ น.     พักผ่อนด้วยสติ

๐๘.๓๐ น.    ปฏิบัติธรรม

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหาร

๑๒.๓๐ น.     ปฏิบัติธรรม

๑๕.๓๐ น.     ชำระหนี้สงฆ์ ทำความสะอาดและปัดกวาดลานวัดด้วยสติ

๑๗.๓๐ น.     พักดื่มน้ำปานะ

๑๘.๐๐ น.     สวดมนต์ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.     สอบอารมณ์ – ปฏิบัติธรรม

๒๑.๐๐ น.     พักผ่อนในที่พักด้วยสติ

Leave a Comment