ตารางอุปสมบท ปี ๒๕๕๘

ตารางอุปสมบทพระภิกษุประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา

– เดือน มกราคม                 วันอาทิตย์ที่ ๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘

– เดือน กุมภาพันธ์               วันอาทิตย์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕

– เดือน มีนาคม                    วันอาทิตย์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕

– เดือน เมษายน                  วันอาทิตย์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙

– เดือน พฤษภาคม              วันอาทิตย์ที่ ๓ และวันอาทิตย์ที่ ๑๗

– เดือน มิถุนายน                 วันอาทิตย์ที่ ๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๑

– เดือน กรกฎาคม               วันอาทิตย์ที่ ๕ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙

– เดือน สิงหาคม                 วันอาทิตย์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๖

– เดือน กันยายน                วันอาทิตย์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐

– เดือน ตุลาคม                  วันอาทิตย์ที่ ๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๘

– เดือน พฤศจิกายน            วันอาทิตย์ที่ ๑ และวันอาทิตย์ที่ ๑๕

– เดือน ธันวาคม                 วันอาทิตย์ที่ ๖ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐

หมายเหตุ

  • ผู้ประสงค์จะสมัครบวชพระ ให้ส่งใบสมัครที่วัดตาลเอนก่อนวันบวช ๑๕ วัน
  • สามารถสอบถามรายละเอียดและแจ้งชื่อ ในการสมัครได้ที่วัดตาลเอน โทร ๐๓๕-๗๗๘-๕๕๒,  สำนักงานวัดตาลเอน โทร ๐๙๒-๖๖๔-๘๖๖๐

Leave a Comment