เจ้าอาวาสในปัจจุบัน

พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ (พระจิรยุทธ์ อธิฉนฺโท) 


วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.บส. สังกัดวัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

๑. เจ้าอาวาสวัดตาลเอน

๒. เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๑๕

๓. เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน แผนกธรรมและบาลี

ประวัติ

ชื่อ  จิรยุทธ์   นามสกุล  จ่ายพอควร

เกิด  วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘

บิดาชื่อ สายหยุด  นามสกุล  จ่ายพอควร

มารดาชื่อ  กอบทิพย์  นามสกุล  รื่นถวิล

ที่บ้านเลขที่ ๔๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บรรพชา

เมื่อวันที่  ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๔ ณ วัดอัมพวัน อำเภอบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์ พระภาวนาวิสุทธิคุณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

อุปสมบท

เมื่อวันที่  ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๘ ณ วัดอัมพวัน อำเภอบ้านแป้ง จังหวัดสิงห์บุรี

พระอุปัชฌาย์  พระราชสุทธิญาณมงคล วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระกรรมวาจาจารย์  พระครูสังฆรักษ์ชูชัย อริโย วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พระอนุสาวนาจารย์  พระครูปัญญาประสิทธิคุณ วัดอัมพวัน ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วิทยฐานะ

พ.ศ.๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๓๖ สอบไล่ได้ น.ธ.เอก สำนักเรียน คณะจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

พ.ศ.๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตร การบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บสง) มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ความชำนาญพิเศษ

– งานการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

– งานการจัดอบรม

– งานการบรรยาย

– งานสาธารณูปการ

– งานสาธารณะสงเคราะห์

งานด้านการปกครอง

พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นเจ้าอาวาส วัดตาลเอน ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งานด้านการศึกษา

พ.ศ.๒๕๕๑  ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๕๑  คณะกรรมการการสนามหลวงแผนกธรรม

พ.ศ.๒๕๕๑  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.๒๕๕๑  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดตาลเอน

พ.ศ.๒๕๕๑  ผู้อำนวยการหน่วยอบรมประชาชนตำบลตาลเอนวัดวิถีพุทธเฉลิมพระเกียรติ (โครงการ สสส.)

พ.ศ.๒๕๕๕  เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตาลเอน แผนกธรรม บาลี

งานเผยแผ่ 

พ.ศ. ๒๕๕๑  พระวิทยากรอบรมศีลธรรม พระวิปัสสนาจารย์ แนะนำวิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔

พ.ศ. ๒๕๕๑  ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

พ.ศ. ๒๕๕๑  ครูพระสอนศีลธรรม

พ.ศ. ๒๕๕๓  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๑๕

พ.ศ. ๒๕๕๔  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ฯ

พ.ศ. ๒๕๕๕  เจ้าสำนักวัดวิถีพุทธต้นแบบเปิดวัดวันอาทิตย์ ได้รับคัดเลือกเป็น วัดวิถีพุทธต้นแบบดีเด่นจาก สสส. ประจำปี ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๕  ได้รับเสาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๕

พ.ศ. ๒๕๕๗  ให้ความอุปถัมภ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนักศึกษา หลักสูตรการเทศนา รุ่นที่ ๑

ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๕๗  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ฯ (ปีที่ ๒)

กิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแผ่ที่ทำในวัดตาลเอน   

๑. เปิดศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

๒. เปิดศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เฉลิมพระเกียรติ (โครงการ สสส)

๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่ ๑๕

๔. จัดตั้งกองทุนมูลนิธิพระครูสมุห์จิรยุทธ์  อธิฉนฺโท

๕. จัดตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อปต.

กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับการเผยแผ่  

๑. จัดสถานที่เป็นที่ประชุมคณะสงฆ์ของอำเภอบางปะหัน

๒. เข้าร่วมกิจกรรมวัดวิถีพุทธเปิดวัดวันอาทิตย์และได้รับคัดเลือกเป็น วัดวิถีพุทธต้นแบบดีเด่นจาก สสส.ประจำปี ๒๕๕๕

กิจกรรมที่ได้รับความร่วมมือกับทางราชการ

๑. ร่วมมือกับโครงการอิ่มบุญ ๙๙๙ วัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ วุฒิสภา

ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

๒. ร่วมมือกับตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพนัญเชิง โครงการวัดสีขาว

๓. เข้าร่วมกิจกรรม กับทางภาครัฐ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง โดยโรงพยาบาลบางปะหันให้ความรู้

๔. ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย อุปถัมภ์การจัดการอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนักศึกษา

หลักสูตรการเทศนา รุ่นที่ ๑  ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

รางวัลเกียรติคุณที่ได้รับ  

พ.ศ. ๒๕๔๗    

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมธร  ในฐานานุกรม  พระเทพสิงหบุราจารย์  วัดอัมพวัน  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี

เมื่อปี  ๒๕๔๗ (รับผิดชอบสอนกรรมฐานภายในวัด)

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์  ในฐานานุกรม  พระธรรมสิงหบุราจารย์  วัดอัมพวัน  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงหบุรี

เมื่อปี  ๒๕๔๗ (รับผิดชอบสอนกรรมฐานภายในวัด)

พ.ศ. ๒๕๕๐

– ได้ผ่านการถวายความรู้ตามโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  เมื่อปี ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑  

–  ได้ผ่านโครงการอบรม หลักสูตร “พระสงฆ์ผู้นำการพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน” จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อปี ๒๕๕๑

–  ได้รับเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในความอุปถัมภ์ของกรมการศาสนา เมื่อปี ๒๕๕๑

–  ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)เมื่อปี ๒๕๕๑

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดตาลเอน  ตำบลตาลเอน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี ๒๕๕๑

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่  ๑๕  ตำบลตาลเอน  อำเภอบางปะหัน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

–  ได้รับการถวายความรู้ตามโครงการเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการฝึกอบรมเจ้าอาวาสใหม่ ของคณะสงฆ์หนกลาง  รุ่นที่ ๑๓ เมื่อปี ๒๕๕๒

พ.ศ. ๒๕๕๔ 

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่  ๑๕  ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลตาลเอน  อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อปี ๒๕๕๔

–  ได้เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงโครงการอิ่มบุญ เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ เมื่อปี  ๒๕๕๔

พ.ศ. ๒๕๕๖    

–  ได้รับรางวัล “เสาธรรมจักร”ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ  เมื่อปี ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗    

–  ได้รับใบประกาศหลักสูตรวิชาการเทศนา ในหัวข้อ “ให้ความอุปถัมภ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนักศึกษา หลักสูตรวิชาการเทศนา  รุ่นที่ ๑  เมื่อปี ๒๕๕๗

–  ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูปลัดกิตติวัฒน์  ในฐานานุกรม  พระธรรมกิตติโสภณ วิมลศิลาจารวัตร  พิพัฒน์กิจจานุกิจ ตริปิฏกวิภูษิต  มหาคณิสสร  บวรสังฆารามคามวาสี  รองเจ้าอาวาสวัดสระเกศ  ราชวรมหาวิหาร  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร  เมื่อปี  ๒๕๕๗

งานพิเศษ   

พ.ศ.๒๕๕๑    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๒    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๓    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๔    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๕    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นคณะกรรมการดำเนินงานอบรมนักธรรมชั้นโทก่อนสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นคณะกรรมการสอบธรรมสนามหลวง  สนามสอบคณะสงฆ์อำเภอบางปะหัน

พ.ศ.๒๕๕๗    ได้ถวายความอุปถัมภ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานแก่พระนักศึกษาหลักสูตรวิชาการเทศนา  รุ่นที่ ๑ (ป.ทศ)

สมณศักดิ์

พ.ศ. ๒๕๔๗    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมธรฐานานุกรมใน   พระเทพสิงหบุราจารย์ พระราชาคณะชั้นเทพ วัดอัมพวัน ตำบล  บ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี

พ.ศ. ๒๕๔๗   ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสมุห์  ฐานานุกรมใน   พระธรรมสิงหบุราจารย์    พระราชาคณะชั้นธรรม วัดอัมพวัน ตำบล  บ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัด  สิงหบุรี

พ.ศ.๒๕๕๗    ได้รับแต่งตั้งเป็น   พระครูปลัดกิตติวัฒน์  ฐานานุกรมใน   พระธรรมกิตติโสภณ พระราชาคณะชั้นธรรม วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร  แขวงบ้านบาตร    เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Leave a Comment