Daily Archive: เมษายน 20, 2015

ประมาลภาพการปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน

การปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีการให้โอวาทจากพระอาจารย์พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ให้ศีล ให้พร ตามระดับ บรรยายอากาศเต็มด้วยความปิติยินดี สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทานิ