Daily Archive: เมษายน 16, 2015

ถวายสักการะพระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)

พระธรรมสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม)
เมตตาให้พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ และคณะสงฆ์วัดตาลเอนเข้าถวายสักการะเนื่องในเทศกาลสงกรานต์
ณ.วัดอัมพวัน อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.
***ความกตัญญกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี***

ประมาลภาพ การเดินจงกรมในเวลาเช้าทุกวัน

ประมาลภาพ ของสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทานิ

กิจกรรมปัดกวาดเสนาสนะ

เพื่อเป็นการฝึกให้สามเณรรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวมและรักษาสุขอนามัยของสามเณ

เป็นการได้บำเพ็ญบุญส่วนเวยยวจมัย (ขวนขวายในกิจที่ชอบ)

ประมวลภาพการบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะ

(วันพระ) วันเสา์ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ.ศาลาการเปรียญวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.นครศรีอยุธยา

โดยมีพระภิกษุ-สามเณร ๑๒๐ รูป อุบาสก-อุบาสิกา จำนวนมากร่วมกิจกรรม อย่างน่าชื่นใจ

*บุญต้องนำพา วาสนาต้องสร้างเอง*

ประมวลภาพการสรงน้ำภาคบ่ายในวันปีใหม่ไทย

สรงน้ำพระบรมสาริริกธาตุ / พระพุทธสิหิงค์ / พระภิกษุสามเณร
วันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘
ณ. วัดตาลเอน อ.บางประหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประมวลภาพการบำเพ็ญบุญกุศลสงกรานต์วันที่สอง (ปีใหม่ไทย)

วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ณ.ศาลาการเปรียญวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.นครศรีอยุธยา

โดยมีพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกาและชาวบ้านตาลเอน

*บุญต้องนำพา วาสนาต้องสร้างเอง*

ประมวลภาพการบำเพ็ญบุญกุศลสงกรานต์วันแรก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ณ.ศาลาการเปรียญวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.นครศรีอยุธยา

โดยมีพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกาและชาวบ้านตาลเอน

*บุญต้องนำพา วาสนาต้องสร้างเอง*

 

น้ำอัฏฐบาน หรือ น้ำปานะ ๘ อย่าง

น้ำปานะ คือ เครื่องดื่ม ที่คั้นจากลูกไม้ หรือน้ำคั้นผลไม้ ท่านจัดเป็น “ยามกาลิก” คือ ของที่รับประเคนไว้แล้ว ฉันได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ถือเอาใจความง่าย ๆ ก็คือ ของที่ฉันได้หลังเที่ยงไปแล้วนั่นเอง หรือฉันได้ท้้งวันทั้งคืนก่อนรุ่งอรุณอีกวันหนึ่ง

ผู้ที่เป็นต้นบัญญัติให้เกิดมีการดื่มน้ำปานะขึ้นเป็นท่านแรกก็คือ เกณิยชฏิล ปรากฏหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎก พระวินัย เล่มที่ ๕ ข้อที่ ๔๖ ในที่นั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงน้ำปานะ หรือน้ำอัฏฐบานไว้ ๘ อย่าง ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

อาหารหรือเนื้อสัตว์ที่ถวายพระคุณเจ้าไม่ได้

เนื่องมาด้วยจากพระบัญญัติหรือข้อห้ามตามพระวินัยสงฆ์ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ประพฤติและปฏิบัติตาม พระองค์ทรงห้ามเนื้อไม่ให้พระภิกษุฉันอยู่ ๑๐ อย่าง ดังนี้

๑. เนื้อมนุษย์

๒. เนื้อช้าง

๓. เนื้อม้า (เพิ่มเติม…)