Daily Archive: เมษายน 28, 2015

๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ครบรอบคล้ายวันเกิด [แก่มาครบ ๔๐ ปี]

***๒๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘***
ครบรอบคล้ายวันเกิด [แก่มาครบ ๔๐ ปี]
“เรามีความแก้เป็นธรรมดา เราไม่พ้นความแก่ไปได้”
พุทธองค์ทรงสอนให้เราทุกท่านพิจารณาอยู่เนื่องๆ เพื่อความไม่ประมาทในชีวิต
ประมวลภาพการตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร เพื่ออุทิศ กุศลแด่บุพการีชนผู้มีพระคุณของพระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์
ในเวลา ๐๗.๐๐ น. ณ.ศาลาโรงฉัน วัดตาลเอน จ.พระนครศรีอยุธยา
*บุคคลพึ่งไม่ประมาท ในชีวิตจึงชื่อว่าผู้ประเสริฐ*