Monthly Archive: เมษายน 2015

ปาฏิบุคคลิกทาน คืออะไร ?

ปาฏิบุคคลิกทาน หมายถึง การถวายทานเพื่อถวายเจาะจง พระภิกษุ สามเณร รูปใดรูปหนึ่ง เมื่อถวายแล้วพระภิกษุรูปอื่น ๆ จะไม่มีสิทธิ์การใช้สอย ยกเว้นได้รับอนุญาต โดยการถวายสามารถถวายด้วยตัวเอง หรือถวายฝากพระภิกษุที่มีหน้าที่ดูแลจีวร ภัตร หรือคลังก็ได้

ประมวลภาพกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะ

ประมวลภาพกิจกรรมบำเพ็ญบุญกุศลเนื่องในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๖

ตรงกับวันเสาร์ที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

ณ ศาลาการเปรียญวัดตาลเอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

* บุญต้องนำพา วาสนาต้องสร้างเอง *

ประมวลภาพโครงการศีลจารินี รุ่นที่ ๔ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประมวลภาพโครงการศีลจารินี รุ่นที่ ๔

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘

“การฝึกจิตย่อมนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ชีวิต”

* สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ *

ประมาลภาพการปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน

การปิดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่ ๘ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีการให้โอวาทจากพระอาจารย์พระครูวิสุทธิ์ภาวนาประสิทธิ์ ให้ศีล ให้พร ตามระดับ บรรยายอากาศเต็มด้วยความปิติยินดี สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทานิ

ประมวลภาพพิธีมังคลาภิเษกสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ

ประมวลภาพพิธีมังคลาภิเษกสมโภช พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน(กอรม)

ณ อุโบสถวัดตาลเอน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยพลเอกประสูตร รัศมีแพทย์  พลเอกอาจศึก สุวรรณธาดา

เป็นประธานดำเนินการในพิธีครั้งนี้ เป็นไปด้วยความปิติเป็นอย่างยิ่ง